Profession workshopleder

Workshoplederen koordinerer specialiserede værksteder, der konstruerer, bygger, forbereder, tilpasser og vedligeholder elementer, der anvendes på scenen. Deres arbejde er baseret på en kunstnerisk vision, planer og en samlet dokumentation for produktionen. De samarbejder med de designere, der er involveret i produktionen, produktionsteamet og andre af organisationens tjenester.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Ajourføre budget

  Sikre, at et givet budget er ajourført ved brug af de nyeste og mest nøjagtige oplysninger. Foregribe mulige ændringer og sikre, at de fastsatte budgetmål kan nås inden for de givne rammer.

 • Arbejde sikkert med kemikalier

  Træffe de nødvendige foranstaltninger til opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af kemiske produkter.

 • Arbejde sikkert med maskiner

  Kontrollere og på en sikker måde betjene maskiner og udstyr, der kræves til ens arbejde i overensstemmelse med manualer og instruktioner.

 • Forhindre brand i et forestillingsmiljø

  Tage skridt til at forebygge brand i et forestillingsmiljø. Sørge for, at pladsen er i overensstemmelse med reglerne for brandsikring, med sprinklere og brandslukkere installeret, hvor det er nødvendigt. Sørge for, at personalet er bekendt med brandforebyggelsesforanstaltningerne.

 • Promovere sundhed og sikkerhed

  Promovere betydningen af et sikkert arbejdsmiljø. Træne og hjælpe personale til at deltage aktivt i den løbende udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

 • Arbejde ergonomisk

  Anvende ergonomiske principper i tilrettelæggelsen af arbejdspladsen, samtidig med at udstyr og materialer håndteres manuelt.

 • Arbejde sikkert med mobile elektriske systemer under opsyn

  Træffe de nødvendige forholdsregler, samtidig med at der sørges for midlertidig fordeling af strøm til præstations- og kunstdriftsformål under tilsyn.

 • Bruge personlige værnemidler

  Gøre brug af beskyttelsesudstyr i henhold til uddannelse, instruktion og manualer. Besigtige udstyret og anvende det konsekvent.

 • Planlægge workshopaktiviteter

  Planlægge workshopaktiviteter efter produktionsbehov.

 • Konsultere designteam

  Drøfte projektet og designkoncepter med designteamet, færdiggøre forslag og præsentere disse for interessenter.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Støtte en designer i udviklingsprocessen

  Støtte designere i løbet af udviklingsprocessen.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Reagere på nødsituationer under liveforestilling

  Vurdere og reagere på en nødsituation (brand, trussel, ulykke eller en anden nødsituation), informere beredskabstjenester og træffe passende foranstaltninger for at beskytte eller evakuere medarbejdere, deltagere, besøgende eller publikum i overensstemmelse med de fastlagte procedurer.

 • Budgettere kulisseomkostninger

  Udarbejde produktionsbudgetter.

 • Følge sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Træffe de nødvendige forholdsregler og følge en række foranstaltninger, der vurderer, forebygger og håndterer risici under arbejde i stor højde over jorden. Forhindre, at personer, der arbejder under disse strukturer, bringes i fare og undgå fald fra stiger, mobile stilladser, faste arbejdsbroer, personlifte osv., da dette kan forårsage dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

 • Iværksætte kulissekonstruktioner

  Mødes med specialiserede bygge- og anlægsvirksomheder og -kommissioner.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Administrere opgaveplan

  Vedligeholde en oversigt over alle de indgående opgaver med henblik på at prioritere opgaverne, planlægge deres udførelse og integrere nye opgaver, når de opstår.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Analysere behovet for tekniske ressourcer

  Opstille en liste over de nødvendige ressourcer og det nødvendige udstyr på grundlag af de tekniske behov i forbindelse med produktionen.

 • Planlægge teamwork

  Planlægge en gruppes arbejdsplan med henblik på at opfylde alle tids- og kvalitetskrav.

 • Arbejde med respekt for egen sikkerhed

  Anvende sikkerhedsreglerne i overensstemmelse med uddannelse og instruktion og være baseret på en solid forståelse af forebyggende foranstaltninger og risici for din egen personlige sundhed og sikkerhed.

 • Udføre kvalitetskontrol af design under en gennemgang

  Kontrollere og sikre kvaliteten af designresultaterne i løbet af en gennemgang.

 • Forhandle sundheds- og sikkerhedsspørgsmål med tredjeparter

  Konsultere, forhandle og nå til enighed om potentielle risici, foranstaltninger og sikkerhedsprocedurer med tredjeparter.

 • Beregne designomkostninger

  Beregne projekteringsomkostninger for at sikre, at projektet er finansielt levedygtigt.

 • Udvikle projektplaner

  Definere projektets gennemførelsesstadier og opstille en tidsplan. Synkronisere de nødvendige aktiviteter under hensyntagen til produktionselementers konvergens. Udarbejde en tidsplan.

 • Tilpasse sig kunstneres kreative behov

  Arbejde med kunstnere og søge at forstå den kreative vision og tilpasse sig den. Udnytte dine evner og færdigheder fuldt ud for at opnå det bedst mulige resultat.

Source: Sisyphus ODB