Zawód brygadzista portowej ekipy przeładunkowej

Brygadziści portowej ekipy przeładunkowej nadzorują i monitorują obsługę ładunku i pracę w obiektach przybrzeżnych stoczni okrętowej w celu maksymalizacji wydajności. Zarządzają załadunkiem i rozładowaniem ładunku oraz monitorują bezpieczeństwo obszaru roboczego. Brygadziści portowej ekipy przeładunkowej mogą również prowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące incydentów i sporządzać sprawozdania z wypadków.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Międzynarodowe przepisy w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Zbiór konwencji, wytycznych i zasad regulujących działania związane z załadunkiem i rozładowaniem towarów w portach międzynarodowych.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

 • Przepisy krajowe w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Przepisy krajowe regulujące załadunek i rozładunek towarów w portach danego kraju.

 • Operacje wchodzenia do portu

  Znajomość operacji, które mają miejsce w dokach, przede wszystkim tych, które dotyczą przychodzących i wychodzących ładunków. Znajomość działalności logistycznej w zakresie dźwigów, kontenerów i wysyłek.

 • Sektor frachtu

  Dokładne zrozumienie branży ładunkowej i jej interesariuszy, struktury i typowych wyzwań tej branży, a także działalności spedytorów, jednostek frachtu lotniczego i innych.

 • Metody w ramach transportu towarowego

  Zrozumienie różnych rodzajów transportu, takich jak transport lotniczy, morski lub intermodalny. Specjalizacja w zakresie jednej z modalności i dogłębna wiedza na temat szczegółów i procedur tej modalności.

 • Przepisy portowe

  Znane normy portowe i regulacje prawne, oparte przede wszystkim na prawie miejskim, prawie portowym lub kodeksie morskim.

Umiejętności

 • Koordynować operacje wchodzenia do portu

  Koordynacja wysyłek ładunków do i z doku. Ustawiać dźwigi i rozmieszczać kontenery w przesyłkach, biorąc pod uwagę dokładne wymiary i wagę każdego kontenera.

 • Nadzorować załadunek

  Nadzorować proces załadunku sprzętu, ładunku, towarów i innych przedmiotów. Zapewniać, że cały ładunek jest obsługiwany i odpowiednio przechowywany zgodnie z przepisami i normami.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi przewozu

  Zapewniać zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zasadami polityki dotyczącymi przewozu; zapewniać bezpieczeństwo członkom personelu zajmującym się ładunkiem.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Przewidywać wymogi logistyczne dotyczące operacji portowych

  Antycypowanie logistyki portowej w zależności od terminów wypłynięcia statku z portu i przybycia do portu. Zarządzanie pracownikami w celu prowadzenia działalności portowej.

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Stosować zasady zarządzania bezpieczeństwem

  Stosować i nadzorować środki i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w celu utrzymania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.

 • Dostosowywać priorytety

  Szybko dostosowywać priorytety w odpowiedzi na często zmieniające się okoliczności. Stale oceniać zadania i reagować na te, które wymagają szczególnej uwagi. Przewidywać i starać się unikać zarządzania kryzysowego.

 • Zarządzać załadunkiem i rozładunkiem towarów na statku

  Zarządzać i nadzorować bezpiecznym i punktualnym załadunkiem i rozładunkiem ładunku ze statków w porcie.

 • Zarządzać procedurami usprawniania operacji portowych

  Zarządzanie wszystkimi procedurami usprawnień w zakresie operacji portowych, w tym ich opracowywanie i wdrażanie. Zrozumienie działalności portowej, zasad działania i sposobu ich realizacji w celu zarządzania doskonaleniem.

 • Nadzorować rozładunek

  Nadzorować procesy rozładunku sprzętu, ładunku, towarów i innych artykułów. Zapewniać, że wszystko jest obsługiwane i prawidłowo przechowywane zgodnie z przepisami i normami.

 • Nadzorować proces załadowywania towarów

  Obserwować proces załadowywania towarów; upewnić się, że zespół spełnia obowiązujące wymogi prawne i procedury; rozmieszczać ciężkie i potencjalnie niebezpieczne towary.

 • Nadzorować przepływ członków załogi

  Nadzorować wchodzenie na pokład i schodzenie z pokładu członków załogi; zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami.

 • Sporządzać sprawozdania z inspekcji

  W jasny i zrozumiały sposób dokumentować wyniki i wnioski z inspekcji. Dokumentować procesy inspekcji, takie jak kontakt, wynik i podjęte kroki.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Przygotowywać sprawozdania dotyczące wysyłki towarów

  Sporządzanie i składanie sprawozdań z przesyłania towarów. Załączanie szczegółowych informacji na temat warunków przewozu i przeładunku towarów; w razie potrzeby zgłaszanie problemów.

 • Zarządzać przeładunkiem towarów

  Bezpieczne zarządzanie elementami mechanicznymi w ramach załadunku i rozładunku statków oraz magazynów. Organizowanie ustawienia i zdejmowania produktów w celu zagwarantowania stabilności statku.

Source: Sisyphus ODB