Zawód doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego

Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego kontrolują i przedstawiają zalecenia dotyczące transportu zgodnie z europejskimi przepisami w sprawie transportu towarów niebezpiecznych. Mogą pełnić funkcję doradczą w kwestii transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego towarów niebezpiecznych. Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego przygotowują również raporty bezpieczeństwa i badają naruszenia bezpieczeństwa. Przekazują oni osobom fizycznym procedury i instrukcje postępowania podczas załadunku, rozładunku i transportu tych towarów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

  Przepisy prawne mające zastosowanie w transporcie potencjalnie niebezpiecznych towarów, a także procedur związanych z klasyfikowaniem takich materiałów.

 • Odpowiednie pakowanie towarów niebezpiecznych

  Wiedza, że opakowania różnych rodzajów towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem ograniczonych i wyłączonych ilości) muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami specyfikacji ONZ i muszą przejść praktyczne testy związane z transportem, takie jak upuszczanie, składowanie oraz poddanie naciskowi. Musi ono również spełniać potrzeby związane z materiałami, które ma zawierać. Opakowania muszą być certyfikowane przez właściwy organ.

 • Metody transportu

  Znajomość zasad i metod przemieszczania ludzi lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub lądową, w tym związane z tym koszty i optymalne strategie pracy.

 • Międzynarodowy transport drogowy towarów niebezpiecznych

  Świadomość, że celem ADR jest zapewnienie, aby materiały niebezpieczne, w tym chemikalia i odpady niebezpieczne, mogły przekraczać granice międzynarodowe, o ile pojazdy i kierowcy zachowują zgodność z przepisami.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Zasady postępowania z towarami niebezpiecznymi

  Znajomość procedur postępowania z różnymi potencjalnie niebezpiecznymi materiałami, takimi jak materiały wybuchowe, łatwopalne lub toksyczne gazy, łatwopalne ciała stałe/ciecze, substancje zakaźne, substancje radioaktywne itp.

Umiejętności

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Koordynować działalność przywozową

  Nadzorować operacje transportowe w imporcie; optymalizować procesy importowe i strategie serwisowe.

 • Rozpoznawać zagrożenia związane z towarami niebezpiecznymi

  Być świadomym zagrożeń stwarzanych przez potencjalnie niebezpieczne towary, takie jak materiały zanieczyszczające, toksyczne, żrące lub wybuchowe.

 • Doradzać w kwestiach związanych z bezpieczeństwem

  Edukować w zakresie środków bezpieczeństwa w określonej działalności lub lokalizacji.

 • Zarządzać dokumentacją na temat towarów niebezpiecznych

  Dokonywać przeglądu całej wymaganej dokumentacji dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych i uzupełniać ją. Dokonywać przeglądu jednostek, tablic, wymiarów i innych istotnych informacji.

 • Współpracować z innymi pracownikami

  Współpraca z kolegami w celu zapewnienia skutecznego działania.

 • Postępować zgodnie z etycznym kodeksem postępowania dotyczącym usług transportowych

  Świadczyć usługi przewozowe zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi. Obejmuje to zasady sprawiedliwości, przejrzystości i bezstronności.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Kontrolować jednostki transportujące towary niebezpieczne

  Upewnić się, że pojazd, który zamierza przewieźć materiały niebezpieczne, jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa i przepisami prawa. Przeprowadzać kontrolę wzrokową, aby zidentyfikować i zgłaszać wycieki oraz inne formy uszkodzeń.

 • Instruować na temat środków bezpieczeństwa

  Udzielanie instrukcji dotyczących możliwych przyczyn wypadków lub źródeł zagrożenia oraz wyjaśnienie środków ochronnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 • Dostosowywać styl komunikacji do odbiorcy

  Dostosowywać styl komunikacji do używanego przez odbiorcę komunikatu w celu nawiązania porozumienia.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze współpracownikami

  Kontaktowanie się ze współpracownikami w celu zapewnienia wspólnego rozumienia spraw związanych z pracą oraz porozumienia w sprawie koniecznych kompromisów, których strony mogą potrzebować. Negocjowanie kompromisu między stronami w celu zapewnienia skutecznej pracy na rzecz osiągnięcia celów.

Source: Sisyphus ODB