Zawód kierownik eksploatacji rurociągów

Kierownicy eksploatacji rurociągów nadzorują bieżące aspekty operacyjne transportu towarów za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej. Posiadają oni ogólny ogląd sieci i planują różne trasy przewozu towarów z jednego miejsca do drugiego. Dążą do wyboru najbardziej wydajnego i najmniej kosztownego sposobu. Rozwiązują problemy powstające w sieciach i lokalizacjach, zapewniają wdrażanie przepisów i monitorują realizację celów w zakresie transportu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje rurociągów

  Znajomość różnych rodzajów rurociągów i ich różnych zastosowań. Rozróżnienie rurociągów używanych do transportu towarów na krótkie i duże odległości oraz znajomość ich systemów podawczych.

 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące towarów transportowanych za pomocą rurociągów

  Znajomość wymogów bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia wypadków podczas transportu towarów rurociągami. Zapewnienie środków transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, olefin, amoniaku, CO2, wodoru i innych.

 • Przepisy w zakresie transportu za pomocą rurociągu

  Informacje na temat przepisów dotyczących transportu rurociągami oraz ich zastosowania w obszarach gazociągowych. Zastosowanie przepisów dotyczących transportu rurociągami w budowie nowych obiektów.

Umiejętności

 • Sprawdzać działanie infrastruktury rurociągów

  Wykonywać testy rurociągów, takie jak sprawdzanie, czy przepływ materiałów przez nich jest ciągły, kontrola pod kątem wycieków i ocena odpowiedniej lokalizacji rurociągu.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Doradzać w kwestii wyboru lokalizacji

  Zapoznawanie się z mapami geologicznymi i danymi oraz analizowanie zdjęć lotniczych; doradzanie w kwestiach archeologicznych i wyboru lokalizacji.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • Przestrzegać normy OHSAS 18001

  Znać standardy systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i przestrzegać je. Dążyć do wdrażania praktyk zmniejszających ryzyko wypadków w miejscu pracy.

 • łagodzić wpływ projektów dotyczących budowy rurociągów na środowisko

  Dążyć do złagodzenia potencjalnych skutków, jakie rurociągi i przewożone przez nie towary mogą mieć dla środowiska. Inwestować czas i zasoby w rozważanie oddziaływania rurociągu na środowisko, działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, oraz potencjalnego zwiększenia kosztów projektu.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Dokonywać oględzin obszaru w celu instalacji rurociągu

  Dokonywać oględzin różnych obszarów, takich jak obszary lądowe lub morskie, w celu planowania i budowy infrastruktury rurociągowej.

 • Wykonywać działania następcze w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej

  Wykonywać działania następcze związane z planem, harmonogramem dystrybucji i usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej. Zapewniać realizację zleceń na trasie rurociągów i wywiązywanie się z umów z klientami.

 • Analizować różne rodzaje wody

  Projektować otwory wiertnicze; pobierać próbki i analizować wody powierzchniowe i podziemne.

 • Analizować możliwości poprowadzenia tras w ramach projektów budowy rurociągów

  Analizować możliwości poprowadzenia tras w ramach rozwijanych projektów budowy rurociągów. Upewniać się, że brane są pod uwagę kluczowe elementy, takie jak środowisko, cechy lokalizacji, cel i inne elementy. Analizować najlepsze możliwości poprowadzenia tras przy jednoczesnym dążeniu do zachowania równowagi między wymaganiami budżetu i jakości.

 • Monitorować miejsce pracy

  Regularnie upewniać się, że warunki w miejscu pracy spełniają wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; upewniać się, że proponowane prace nie będą stanowić zagrożenia dla stanu fizycznego innych osób.

 • Wyznaczać priorytety w zarządzaniu sieciami rurociągów

  Wyznaczać priorytety dotyczące wykonywania działań w sieciach rurociągowych. Analizować różne problemy w infrastrukturze i rozwiązywać te, które mogą znacząco wpłynąć na operacje oraz te, które mogą być kosztowne, jeśli nie zostaną rozwiązane.

 • Opracowywać plany awaryjne na wypadek sytuacji nadzwyczajnych

  Formułować procedury określające konkretne działania, które należy podjąć w przypadku sytuacji nadzwyczajnej z uwzględnieniem wszystkich ryzyk i zagrożeń, które mogą być powiązane, zapewniając zgodności planów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, tak aby reprezentowany najbezpieczniejszy kierunek działań.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

Source: Sisyphus ODB