Zawód koordynator eksploatacji statków

Koordynatorzy eksploatacji statków zarządzają przewozami statkami czarterowymi i ich wydajnością poprzez optymalizację dyspozytorów, ale także ocenę zdolności i zagrożeń dla statków w zależności od różnych typów ładunku, np. ropy naftowej lub innych ładunków chemicznych. Sprawdzają, czy wszystkie certyfikaty są zgodne z przepisami, a wszyscy pracownicy mają aktualne paszporty i licencje. Koordynatorzy eksploatacji statków planują i prowadzą rejestry obsługi technicznej statków. Na poziomie operacyjnym kontaktują się z klientami rozpatrując ich zażalenia, określając nowe możliwości i dostarczając rozwiązań dla klientów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady sztauowania ładunku

  Znajomość zasad sztauowania ładunku. Znajomość procedur, dzięki którym kontenery powinny być wydajnie ładowane i rozładowywane, z uwzględnieniem sił grawitacji wywieranych podczas transportu.

 • Dopasowanie statków do szlaków żeglugowych

  Zrozumienie sposobu, w jaki poszczególne rodzaje statków przewożą różne rodzaje ładunków i działają na różnych szlakach żeglugowych. Znajomość obecnych szlaków morskich w celu zaplanowania przybycia i wypływania statków z portów.

 • Operacje pokładowe

  Znajomość ogólnych działań prowadzonych na pokładzie statku. Zrozumienie hierarchii członków załogi statku oraz zadań wykonywanych przez różne funkcje na pokładzie. Planowanie i koordynowanie eksploatacji statków oraz komunikacji między statkami.

 • Elementy konstrukcji fizycznej statku

  Szczegółowa znajomość różnych fizycznych części składowych statku. Zapewnienie konserwacji i opieki w celu zapewnienia optymalnego działania.

 • Rodzaje statków morskich

  Znajomość różnych statków morskich oraz ich charakterystyki i specyfikacji. Wykorzystanie tej wiedzy w celu zapewnienia, że przy ich dostarczaniu uwzględnione zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa, techniczne i konserwacyjne.

 • Rodzaje ładunku

  Rozróżnianie różnych rodzajów ładunków, np. ładunek masowy, płynny ładunek masowy i materiały ciężkie.

 • Konwencje Międzynarodowej Organizacji Morskiej

  Znajomość konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi morskiej.

Umiejętności

 • Sprawdzać działania prowadzone na morzu

  Sprawdzać działania prowadzone na morzu i upewniać się, że operacje są wykonywane poprawnie i terminowo; bezpiecznie obsługiwać sprzęt ratowniczy i gaśniczy.

 • Dostarczać wiedzę fachową na temat operacji wykonywanych na zbiornikowcach

  Dostarczać specjalistyczną wiedzę i informacje na temat operacji tankowców kolegom w takich obszarach, jak ocena zdolności statku do żeglugi, ocena ryzyka związanego z konkretnym użyciem statku i interakcja ze statkami w tranzycie, aby pomóc osiągnąć pożądany wynik rejsu.

 • Oceniać pojemność statku

  Oceniać pojemność statku przy użyciu różnych metod i w oparciu o informacje pochodzące od załogi pokładowej; wykonywać konkretne pomiary i zbierać dane do dalszych obliczeń dotyczących pojemności statków.

 • Przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa na pokładzie

  Przeprowadzanie inspekcji bezpieczeństwa na pokładzie; identyfikowanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń dla integralności fizycznej załogi statku.

 • Negocjować cenę za przewóz towarów

  Negocjować ceny transportu towarów; dążyć do maksymalnej wydajności w logistyce i transporcie; obliczać wydajne trasy transportu towarowego.

 • Planować procedury dotyczące operacji wykonywanych na ładunkach

  Planowanie szeregu procedur logistycznych dla personelu obsługi ładunku. Zapewnianie wdrożenia planów do oryginalnej specyfikacji.

 • Nadzorować rozładunek

  Nadzorować procesy rozładunku sprzętu, ładunku, towarów i innych artykułów. Zapewniać, że wszystko jest obsługiwane i prawidłowo przechowywane zgodnie z przepisami i normami.

 • Obliczać wielkość ładunku na statku

  Określenie ciężaru ładunku na zbiornikowcach i statkach towarowych. Obliczanie dokładnej ilość ładunku do załadunku lub rozładunku.

 • Opracowywać plany na rzecz efektywności transportu morskiego

  Zapewnianie najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej i ruchu statków; monitorowanie liczby dostępnych dźwigów i miejsc w dokach; również ocena fizycznego stanu statków i wpływu ciężaru ładunku na stabilność statków.

 • Zapewniać przebieg rejsów bez zakłóceń

  Zapewniać niezakłócony przebieg rejsów międzynarodowych statków czarterowych przewożących ropę naftową, chemikalia i/lub czysty olej oraz optymalizować eksploatację statków czarterowych. Przewidywać wszelkie potencjalne incydenty i planować środki mające na celu złagodzenie ich skutków.

 • Opracowywać projekty rocznych rozkładów rejsów statków

  Opracowywać projekty rocznych harmonogramów i utrzymywać harmonogramy statków w miarę zmian w wymaganiach.

 • Uwzględniać ograniczenia transportu morskiego

  Uwzględnienie licznych ograniczeń specyficznych dla żeglugi morskiej, takich jak: maksymalne zanurzenie statków, głębokość kanałów, środki pływowe oraz odpowiedni wpływ na ładowność. Tworzenie szczegółowych scenariuszy i włączenie ich do planowania żeglugi.

 • Doradzać w sprawach morskich

  Dostarczać informacje i porady w zakresie przepisów prawa morskiego, rejestracji statków oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

 • Uwzględniać strefy czasowe podczas wykonywania prac

  Prowadzić prace z uwzględnieniem wielu stref czasowych i działań w ramach planu w zależności od czasu podróży i odpowiednich czasów funkcjonowania portów na całym świecie.

 • Stosować przepisy dotyczące transportu ładunków

  Prezentować wiedzę na temat odpowiednich lokalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów, norm i kodeksów dotyczących funkcjonowania transportu towarowego.

 • Koordynować trasy statków

  Opracowywać, zarządzać i koordynować trasy podróży statków na całym świecie z innymi zainteresowanymi stronami.

 • Prowadzić spis statków

  Prowadzenie aktualnego wykazu statków, w tym zawierających informacje na temat części zamiennych, oleju i paliwa. Określanie ilość paliwa, która będzie potrzebna do odbycia podróży; zapewnienie, że na pokładzie znajdują się przez cały czas wystarczające ilości paliwa.

 • Zarządzać flotą statków

  Zarządzać flotą statków należącą do firmy; znać dokładną pojemność floty, wymogi w zakresie konserwacji i wymagane/posiadane oficjalne licencje.

 • Nadzorować załadunek

  Nadzorować proces załadunku sprzętu, ładunku, towarów i innych przedmiotów. Zapewniać, że cały ładunek jest obsługiwany i odpowiednio przechowywany zgodnie z przepisami i normami.

Source: Sisyphus ODB