Zawód osoba do czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Osoby do czyszczenia i udrażniania kanalizacji konserwują i czyszczą systemy kanalizacyjne i rury w obrębie gminy. Usuwają blokady, które uniemożliwiają przepływ ścieków w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie transportu odpadów

  Przepisy i prawodawstwo dotyczące bezpiecznego transportu odpadów, produktów i urządzeń niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Umiejętności

 • Zapewniać odpowiedni stan urządzeń

  Dbać, aby sprzęt wymagany do pracy był regularnie sprawdzany pod kątem usterek, aby rutynowe zadania konserwacyjne są wykonywane oraz że naprawy są planowane i wykonywane w przypadku uszkodzenia lub usterek.

 • Wykonywać czynności w zakresie czyszczenia w sposób przyjazny dla środowiska

  Wykonywać wszelkie obowiązki w zakresie sprzątania w sposób ograniczający do minimum szkody dla środowiska oraz stosować metody zmniejszające zanieczyszczenie i marnotrawstwo zasobów.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Obsługiwać pompy

  Obsługiwać pompy przemysłowe wykorzystywane do usuwania nadmiaru płynu.

 • Przeprowadzać inspekcje systemów kanalizacyjnych

  Określać i lokalizować przyczyny zablokowania systemu kanalizacyjnego.

 • Obsługiwać rząpia

  Obsługiwać rząpia przemysłowe używane do usuwania nadmiaru płynu, takiego jak woda czy chemikalia.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

 • Czyścić systemy kanalizacyjne

  Czyścić i usuwać przedmioty blokujące przepływ ścieków w systemie kanalizacyjnym ręcznie lub za pomocą maszyny.

Source: Sisyphus ODB