Zawód pracownik recyklingu

Pracownicy recyklingu oczyszczają materiały i usuwają odpady oraz dopilnowują, aby odpady i zebrane materiały zostały posortowane w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Rozbierają oni również pojazdy i sortują zebrane części oraz zostawiają materiały nadające się do recyklingu na przenośnikach taśmowych, gdzie mogą one być następnie sortowane.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

 • Produkty odpadowe i ze złomu

  Oferowane produkty odpadowe i ze złomu, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Demontować zepsute urządzenia

  Demontować sprzęt i urządzenia, które są zepsute i nie kwalifikują się do naprawy, aby ich oddzielne komponenty mogły być sortowane, poddawane recyklingowi i utylizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.

 • Gromadzić zepsute urządzenia

  Gromadzić lub odbierać produkty, które nie są już sprawne i nie mogą zostać naprawione z gospodarstw domowych, organizacji lub punktów zbiórki, tak aby można je było posortować lub poddać recyklingowi.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

 • Identyfikować rodzaje odpadów

  Identyfikować materiały odpadowe podczas zbiórki i sortowania i określać te, które można poddać recyklingowi, usunąć lub poddać innej obróbce w celu określenia jak należy z nimi postąpić.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać odpadami

  Zarządzać znacznymi ilościami odpadów lub materiałów niebezpiecznych bądź usuwać je. Upewniać się, że zapewnione są wymagane licencje i zezwolenia oraz że przestrzegane są rozsądne praktyki zarządzania, standardy branżowe lub powszechnie akceptowane praktyki rolnicze.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

  Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.

 • Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu

  Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu, taki jak granulatory, zgniatarki i prasy do belowania; przetwarzać i sortować materiał przeznaczony do recyklingu.

Source: Sisyphus ODB