Zawód pracownik recyklingu

Pracownicy recyklingu oczyszczają materiały i usuwają odpady oraz dopilnowują, aby odpady i zebrane materiały zostały posortowane w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Rozbierają oni również pojazdy i sortują zebrane części oraz zostawiają materiały nadające się do recyklingu na przenośnikach taśmowych, gdzie mogą one być następnie sortowane.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

 • Produkty odpadowe i ze złomu

  Oferowane produkty odpadowe i ze złomu, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Demontować zepsute urządzenia

  Demontować sprzęt i urządzenia, które są zepsute i nie kwalifikują się do naprawy, aby ich oddzielne komponenty mogły być sortowane, poddawane recyklingowi i utylizowane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi odpadów i recyklingu.

 • Gromadzić zepsute urządzenia

  Gromadzić lub odbierać produkty, które nie są już sprawne i nie mogą zostać naprawione z gospodarstw domowych, organizacji lub punktów zbiórki, tak aby można je było posortować lub poddać recyklingowi.

 • Składować odpady

  Unieszkodliwiać odpady zgodnie z ustawodawstwem, wywiązując się z obowiązków wobec środowiska i obowiązków przedsiębiorstwa.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Stosować chemiczne środki czystości

  Zapewniać właściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi do czyszczenia oraz ich przechowywanie i usuwanie zgodnie z przepisami.

 • Identyfikować rodzaje odpadów

  Identyfikować materiały odpadowe podczas zbiórki i sortowania i określać te, które można poddać recyklingowi, usunąć lub poddać innej obróbce w celu określenia jak należy z nimi postąpić.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zarządzać odpadami

  Zarządzać znacznymi ilościami odpadów lub materiałów niebezpiecznych bądź usuwać je. Upewniać się, że zapewnione są wymagane licencje i zezwolenia oraz że przestrzegane są rozsądne praktyki zarządzania, standardy branżowe lub powszechnie akceptowane praktyki rolnicze.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

  Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.

 • Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu

  Obsługiwać sprzęt w zakładach recyklingu, taki jak granulatory, zgniatarki i prasy do belowania; przetwarzać i sortować materiał przeznaczony do recyklingu.

Source: Sisyphus ODB