Zawód pracownik zbiórki odpadów

Pracownicy zbiórki odpadów usuwają odpady z domów i innych pomieszczeń i umieszczają je w śmieciarce w celu transportu do zakładu przetwarzania i utylizacji odpadów. Wspomagają oni kierowcę śmieciarki, pomagają w rozładowaniu odpadów i odnotowują ilość zebranych odpadów. Mogą również zbierać odpady z placów budowy i rozbiórki oraz odpady niebezpieczne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

 • Produkty odpadowe i ze złomu

  Oferowane produkty odpadowe i ze złomu, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Prowadzić dokumentację w zakresie gromadzenia odpadów

  Prowadzić dokumentację tras zbierania odpadów, harmonogramów oraz rodzajów i ilości zbieranych odpadów.

 • Zarządzać odpadami

  Zarządzać znacznymi ilościami odpadów lub materiałów niebezpiecznych bądź usuwać je. Upewniać się, że zapewnione są wymagane licencje i zezwolenia oraz że przestrzegane są rozsądne praktyki zarządzania, standardy branżowe lub powszechnie akceptowane praktyki rolnicze.

 • Identyfikować rodzaje odpadów

  Identyfikować materiały odpadowe podczas zbiórki i sortowania i określać te, które można poddać recyklingowi, usunąć lub poddać innej obróbce w celu określenia jak należy z nimi postąpić.

 • Gromadzić odpady przemysłowe

  Gromadzić odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne, powstające w wyniku działalności przemysłowej, takie jak farby, chemikalia, przemysłowe produkty uboczne i odpady radioaktywne.

 • Konserwować sprzęt do gromadzenia odpadów

  Identyfikować i naprawiać drobne uszkodzenia sprzętu do gromadzenia odpadów, jak również wykonywać rutynowe zadania związane z obsługą techniczną.

 • Gromadzić odpady z gospodarstw domowych

  Gromadzić odpady inne niż niebezpieczne z obszarów mieszkalnych i domów w celu usunięcia ich z obszaru i przetransportowania do zakładu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

Source: Sisyphus ODB