Zawód robotnik wykonujący prace proste w budownictwie drogowym i wodnym

Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym i wodnym wykonują zadania w zakresie czyszczenia i przygotowania placów budowy dla projektów inżynierii lądowej. Obejmuje to prace w zakresie budowy i konserwacji dróg, linii kolejowych i zapór.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Infrastruktura kolejowa

  Dokładne zrozumienie cech infrastruktury kolejowej: technologii kolejowych, szerokości torów, sygnalizacji kolejowej, węzłów kolejowych itp.

 • Narzędzia mechaniczne

  Rozumienie maszyn i narzędzi, w tym ich konstrukcji, sposobów użytkowania, naprawy i konserwacji.

 • Techniki wykopaliskowe

  Metody usuwania skał i gleby, stosowane w miejscu wykopów i związane z nimi ryzyko.

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Techniki walcowania asfaltu

  Obszar informacji, który składa się z szeregu technik służących do rozprowadzania asfaltu na drogach. Każda technika jest określona na podstawie koncepcji mieszanki asfaltowej i zastosowanej techniki układania nawierzchni. Zależy to od jego walcowania i rozprowadzenia kawałków.

 • Pociągi technologiczne

  Skład i funkcje pociągu technologicznego, pociąg złożony z maszyn automatycznych, które usuwają, kontrolują, dostosowują i układają podsypkę kolejową, podkłady kolejowe i szyny.

 • Pulpity sterownicze do bagrowania

  Konfiguracja różnych rodzajów pulpitów sterowniczych do bagrowania. Sposób przyporządkowywania funkcji bagrowania do konsoli.

Umiejętności

 • Sprawdzać kanały odpływowe

  Utrzymywać i czyścić kanały ściekowe, systemy kanalizacyjne i inne urządzenia wodociągowe w celu zapewnienia właściwego odwadniania i zapobiegania uszkodzeniom infrastruktury, takiej jak drogi i linie kolejowe.

 • Zdejmować nawierzchnię drogową

  Usunąć istniejącą nawierzchnię drogi. Używać odpowiednich maszyn lub koordynować działania z operatorami maszyn, aby pomóc w wykopie asfaltowych lub betonowych nawierzchni drogowych.

 • Przeprowadzać inspekcje placów budowy

  Dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie realizacji projektu budowlanego poprzez regularne kontrolowanie placu budowy. Określać ryzyko narażenia ludzi na niebezpieczeństwo lub uszkodzenia sprzętu budowlanego.

 • Przeprowadzać inspekcje stanu asfaltu

  Kontrola umieszczenia betonu asfaltowego dla zagwarantowania, że specyfikacje są spełnione i nie występują żadne przepływy.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej w sektorze budowlanym

  Używać elementów odzieży ochronnej, takich jak buty z noskami ze stali, oraz narzędzi, takich jak gogle ochronne, w celu zminimalizowania ryzyka wypadków w czasie konstruowania i ograniczenia wszelkich obrażeń w razie wystąpienia awarii.

 • Kierować procesem obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego

  Kierować współpracownikiem w procesie obsługi ciężkiego sprzętu budowlanego. Uważnie śledzić operację i rozumieć, kiedy wymagana jest informacja zwrotna. Wykorzystywać techniki łączności, takie jak: komunikacja głosowa, dwukierunkowa łączność radiowa, uzgodnione gesty i gwizdki, aby sygnalizować operatorowi odpowiednie informacje.

 • Dokonywać oględzin torów kolejowych

  Wzrokowa sprawdzać integralności torów kolejowych, podkładów i balastu. Odbywa się to zwykle w odpowiedzi na zgłoszenia pracowników lub wykrycie przez czujniki.

 • Przestrzegać procedur w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budowlanym

  Stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa i higieny w budownictwie w celu zapobiegania wypadkom, zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom.

 • Rozmieszczać balustrady i podpórki

  Mocować balustrady i podpórki do szkieletów rusztowań na ustalonych wysokościach i w ustalonych odstępach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenia przedmiotów przed upadkami. Zabezpieczać balustrady przy użyciu sprzęgów lub ograniczników.

 • Przeprowadzać inspekcje znaków drogowych

  Przeprowadzać inspekcje znaków drogowych pod kątem oznak korozji, nieaktualnych informacji, wyszczerbień i wgnieceń, czytelności i współczynnika odbicia. Podejmować decyzje o przebiegu postępowania w przypadku wykrycia problemów.

 • Kłaść podbudowę drogi

  Układać tory stabilizujące, które podpierają drogę. Ułożyć bazę drogi, która poprawia jej właściwości drenażowe, i podbudowę, jeśli jest wymagana. Użyć odpowiedniego materiału, zwykle mieszanki kruszyw lub lokalnych materiałów wtórnych, czasem z dodatkiem określonych środków wiążących.

 • Wykonywać pracę w ramach ekipy budowlanej

  Pracować w zespole w ramach projektu budowlanego. Efektywnie komunikować się, wymieniać się informacjami z członkami zespołu i podlegać przełożonym. Postępować zgodnie z instrukcjami i elastycznie dostosowywać się do zmian.

 • Przeprowadzać inspekcje materiałów budowlanych

  Sprawdzać materiały budowlane pod kątem uszkodzenia, wilgoci, ubytków lub innych problemów przed użyciem materiału.

 • Transportować materiały budowlane

  Przywozić materiały budowlane, narzędzia i wyposażenie na plac budowy i przechowywać je we właściwy sposób, uwzględniając różne aspekty, takie jak bezpieczeństwo pracowników i ochrona przed pogorszeniem ich stanu.

 • Układać instalację rurową

  Montować instalację rurową do transportu płynów w postaci ciekłej lub gazowej z jednego punktu do drugiego i podłączać ją do przewodów zasilania paliwem lub wodą, przewodów powietrznych i innych części.

 • Korzystać z maszyn do robót ziemnych

  Używać urządzeń mechanicznych do kopania i przenoszenia gleby. Tworzyć doły zgodnie z planami wykopów.

 • Kłaść warstwy asfaltu

  Stosowanie różnych gatunków asfaltu w celu układania warstw asfaltowych drogi. Układanie warstwy asfaltowej o niskiej zawartości bitumu w celu zapewnienia stabilnej powierzchni, warstwy spoiwa o pośredniej zawartości bitumu oraz warstwy powierzchniowej zawierającej najwyższy stopień zawartości bitumu, aby zapewnić wytrzymałość na obciążenia wynikające z transportu drogowego. Obsługa maszyn do układania asfaltu lub stosowanie różnych technik i narzędzi.

 • Przygotowywać podłoże pod budowę dróg

  Dbać, aby nawierzchnia pod drogą jest gotowa do utwardzenia. Dbać, aby była płaska, stabilna i odporna na mechaniczne obciążenia ruchu drogowego.

 • Wykonywać prace drenażowe

  Kopać rowy odwadniające i montować instalację rurową lub rynny, aby umożliwić odprowadzanie nadmiaru płynów i zapobiec zapadaniu się lub innym szkodom.

 • Kłaść podłoże pod rurami

  W razie potrzeby układać podsypkę w wykopie, aby ustabilizować rurę. Układać podsypkę pod rurą i obsypkę wokół niej, aby chronić ją przed wpływami środowiska.

Source: Sisyphus ODB