Zawód specjalista ds. dystrybucji gazu

Specjaliści ds. dystrybucji gazu monitorują i sterują przepływem gazu ziemnego między gazociągami a systemem dystrybucji zgodne z harmonogramami i wymaganiami. Sporządzają oni sprawozdania z przepływu gazu ziemnego, dbają o przestrzeganie harmonogramu, a w przypadku problemów dokonują zmian w harmonogramie w celu spełnienia wymagań.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące towarów transportowanych za pomocą rurociągów

  Znajomość wymogów bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia wypadków podczas transportu towarów rurociągami. Zapewnienie środków transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, olefin, amoniaku, CO2, wodoru i innych.

 • Paliwo gazowe

  Różne właściwości, zagrożenia i zastosowania paliw gazowych, takich jak oksyacetylen, oksy-benzyna, oksy-wodór i inne.

 • Zużycie gazu

  Czynniki, które są związane z obliczaniem i oszacowaniem zużycia gazu w mieszkaniu lub budynku oraz metody, które mogą zmniejszyć zużycie gazu lub zwiększyć jego efektywność.

 • Systemy dystrybucji paliw

  Znajomość wszystkich aspektów systemów dystrybucji paliw i ich części, takich jak systemy rurociągów, zawory, pompy, filtry i monitory paliwa.

 • Przepisy w zakresie transportu za pomocą rurociągu

  Informacje na temat przepisów dotyczących transportu rurociągami oraz ich zastosowania w obszarach gazociągowych. Zastosowanie przepisów dotyczących transportu rurociągami w budowie nowych obiektów.

Umiejętności

 • Wykonywać działania następcze w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej

  Wykonywać działania następcze związane z planem, harmonogramem dystrybucji i usługami świadczonymi za pośrednictwem infrastruktury rurociągowej. Zapewniać realizację zleceń na trasie rurociągów i wywiązywanie się z umów z klientami.

 • Dostosowywać harmonogramy przesyłu energii

  Monitorować procedury związane z dystrybucją energii w celu oceny, czy dostawy energii muszą zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od zmian popytu, oraz włączenia tych zmian do harmonogramu dystrybucji. Upewniać się, że zmiany są przestrzegane.

 • Zapewniać przestrzeganie harmonogramu przesyłu gazu

  Monitorowanie funkcjonowania instalacji i systemów dystrybucji gazu zamiarem zapewnienia osiągania celów w zakresie dystrybucji oraz spełniania wymagań w dziedzinie dostaw gazu.

 • Zgłaszać incydenty związane z dystrybucją paliwa

  Tworzyć formularze na podstawie wyników kontroli temperatury i poziomu wody w pompie itp.; generować raporty wyszczególniające wszelkie problemy lub incydenty, które miały miejsce.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • łagodzić wpływ projektów dotyczących budowy rurociągów na środowisko

  Dążyć do złagodzenia potencjalnych skutków, jakie rurociągi i przewożone przez nie towary mogą mieć dla środowiska. Inwestować czas i zasoby w rozważanie oddziaływania rurociągu na środowisko, działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, oraz potencjalnego zwiększenia kosztów projektu.

 • Nadzorować operacje w zakresie przesyłu gazu

  Nadzorować działanie instalacji przesyłu gazu oraz funkcjonowania systemów przesyłu gazu, takich jak rurociągi, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, skuteczności operacji oraz właściwego obchodzenia się z tymi urządzeniami i ich obsługi.

Source: Sisyphus ODB