Zawód specjalista ds. spedycji lotniczej

Specjaliści ds. spedycji lotniczej są odpowiedzialni za kierowanie działaniami i koordynowanie działań związanych z obsługą terminali ładunków lotniczych i ramp. Dokonują oni przeglądu danych dotyczących lotów przychodzących w celu planowania pracy. Kierują oni przygotowaniem planów załadunku dla każdego odlatującego lotu i konsultują się z personelem nadzorującym, aby zapewnić dostępność pracowników i wyposażenia na potrzeby załadunku, rozładunku i obsługi ładunków lotniczych i bagażu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sektor frachtu

  Dokładne zrozumienie branży ładunkowej i jej interesariuszy, struktury i typowych wyzwań tej branży, a także działalności spedytorów, jednostek frachtu lotniczego i innych.

 • Operacje magazynowe

  Znajomość podstawowych zasad i praktyk w zakresie czynności magazynowych, takich jak składowanie towarów. Rozumienie i zaspokajanie potrzeb i wymogów klientów, a jednocześnie skutecznie wykorzystywanie sprzętu magazynowego, przestrzeni i siły roboczej.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa w magazynach

  Zbiór procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w magazynie w celu zapobiegania incydentom i zagrożeniom. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i kontrola urządzeń.

 • Zdolność ładunkowa samolotów

  Znajomość specyfikacji i cech statku powietrznego w celu zorganizowania i oceny możliwości załadowania ładunków.

Umiejętności

 • Przeprowadzać kontrole zapewniania jakości w odniesieniu do ładunku znajdującego się w samolocie

  Przeprowadzanie kontroli jakości ładunku przed rozpoczęciem załadunku wszystkich statków powietrznych; zapewnienie bezpiecznego załadunku wszystkich ładunków znajdujących się na pokładzie.

 • Planować procedury dotyczące operacji wykonywanych na ładunkach

  Planowanie szeregu procedur logistycznych dla personelu obsługi ładunku. Zapewnianie wdrożenia planów do oryginalnej specyfikacji.

 • Przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących na lotnisku

  Przestrzegać procedur, zasad polityk i przepisów dotyczących bezpieczeństwa portów lotniczych w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy wszystkim pracownikom oraz bezpieczeństwa pasażerom.

 • Stosować normy i przepisy lotniska

  Znajomość i stosowanie przyjętych norm i przepisów dla europejskich portów lotniczych. Zastosowanie wiedzy w celu egzekwowania przepisów, regulacji i planu bezpieczeństwa portów lotniczych.

 • Pracować w załodze lotniczej

  Z przekonaniem pracować w grupie zajmującej się ogólnymi usługami lotniczymi, w której każdy wykonuje swoje obowiązki w celu osiągnięcia wspólnego celu, takiego jak dobra komunikacja z klientem, bezpieczeństwo lotnicze i obsługa techniczna statków powietrznych.

 • Monitorować przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w ramach operacji magazynowych

  Nadzorowanie i egzekwowanie procedur do celów bezpieczeństwa.

 • Wykonywać obliczenia nawigacyjne

  Rozwiązywać równania matematyczne, aby zapewnić bezpieczną nawigację.

 • Obsługiwać systemy rejestrowania towarów w magazynach

  Obsługa systemów do rejestrowania informacji o produkcie, opakowaniu i zamówieniach w określonych formatach i typach rejestrów.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Określać zagrożenia dla bezpieczeństwa lotniska

  Wykrywać zagrożenia związane z bezpieczeństwem na lotnisku i stosować procedury, aby przeciwdziałać im w szybki, bezpieczny i skuteczny sposób.

 • Nadzorować rozładunek

  Nadzorować procesy rozładunku sprzętu, ładunku, towarów i innych artykułów. Zapewniać, że wszystko jest obsługiwane i prawidłowo przechowywane zgodnie z przepisami i normami.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Nadzorować załadunek

  Nadzorować proces załadunku sprzętu, ładunku, towarów i innych przedmiotów. Zapewniać, że cały ładunek jest obsługiwany i odpowiednio przechowywany zgodnie z przepisami i normami.

 • Dokonywać obliczeń numerycznych

  Pracować na liczbach i wykonywać skomplikowane obliczenia. Zasadnicze znaczenie ma rozumienie podstaw matematyki.

 • Zapewniać ukierunkowanie na klienta

  Przedstawiać postawę, która we wszystkich przypadkach stawia klientów w centrum działalności gospodarczej.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zarządzać operacjami magazynowymi

  Zarządzać operacjami magazynowymi, takimi jak dostarczanie zamówień i utrzymywanie zapasów; kontrolować bezpieczeństwo i zapobiegać ryzyku w magazynie; realizować plany maksymalizacji wydajności łańcucha dostaw.

 • Zarządzać zapasami magazynowymi

  Zarządzać zapasami magazynowymi oraz kontrolować składowanie i przemieszczanie towarów w magazynie. Monitorować takie transakcje, jak wysyłka, odbiór i przekazanie do magazynu.

Source: Sisyphus ODB