Zawód zarządca portu

Zarządcy portów kierują operacjami jednostki władz portowych zarządzającej ruchem. Egzekwują oni zasady i przepisy dotyczące cumowania statków, przeładunku i przechowywania ładunku oraz korzystania z obiektów portowych. Kierują oni działaniami w zakresie utrzymania porządku i sprzątania obszarów lądowych, ulic, budynków i obszarów wodnych na terenie portu. Zarządcy portów dbają także o dokumentowanie czynności przynoszących dochody i ich przekazywane do działu księgowego. Doradzają oni władzom portowym w zakresie stawek i zmian opłat portowych, a także zabiegają, aby spółki żeglugowych korzystały z obiektów portowych. Kierują oni działaniami w zakresie tworzenia zestawień dziennych i rocznych danych statystycznych dotyczących statków i ładunków.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elementy konstrukcji fizycznej statku

  Szczegółowa znajomość różnych fizycznych części składowych statku. Zapewnienie konserwacji i opieki w celu zapewnienia optymalnego działania.

 • Rodzaje statków morskich

  Znajomość różnych statków morskich oraz ich charakterystyki i specyfikacji. Wykorzystanie tej wiedzy w celu zapewnienia, że przy ich dostarczaniu uwzględnione zostaną wszystkie środki bezpieczeństwa, techniczne i konserwacyjne.

 • Towary w transporcie morskim

  Znajomość najważniejszych towarów w transporcie morskim, tj. oleju, zboża, rudy, węgla i nawozów oraz ich właściwości i dodatkowych podziałów.

 • Obszary geograficzne

  Szczegółowa znajomość obszaru geograficznego; wiedza, gdzie wykonują działania różne organizacje.

 • Przepisy celne dotyczące pasażerów

  Znajomość przepisów celnych dotyczących pasażerów oraz wiedza, które dokumenty urzędowe lub formularze deklaracji są wymagane od różnych rodzajów pasażerów.

 • Dopasowanie statków do szlaków żeglugowych

  Zrozumienie sposobu, w jaki poszczególne rodzaje statków przewożą różne rodzaje ładunków i działają na różnych szlakach żeglugowych. Znajomość obecnych szlaków morskich w celu zaplanowania przybycia i wypływania statków z portów.

 • Przepisy portowe

  Znane normy portowe i regulacje prawne, oparte przede wszystkim na prawie miejskim, prawie portowym lub kodeksie morskim.

Umiejętności

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Stosować zasady zarządzania bezpieczeństwem

  Stosować i nadzorować środki i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w celu utrzymania bezpiecznego środowiska w miejscu pracy.

 • Przewidywać konserwację instalacji

  Przygotowywać zasoby i działania w celu realizacji prac instalacyjnych, stosownie do potrzeb budżetowych.

 • Koordynować trasy statków

  Opracowywać, zarządzać i koordynować trasy podróży statków na całym świecie z innymi zainteresowanymi stronami.

 • Nadzorować rozładunek

  Nadzorować procesy rozładunku sprzętu, ładunku, towarów i innych artykułów. Zapewniać, że wszystko jest obsługiwane i prawidłowo przechowywane zgodnie z przepisami i normami.

 • Zarządzać operacjami portowymi

  Realizacja strategii portowej w celu uzyskania wystarczających dochodów i zapewnienia optymalnej obsługi klienta.

 • Przewidywać wymogi logistyczne dotyczące operacji portowych

  Antycypowanie logistyki portowej w zależności od terminów wypłynięcia statku z portu i przybycia do portu. Zarządzanie pracownikami w celu prowadzenia działalności portowej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Zarządzać załadunkiem i rozładunkiem towarów na statku

  Zarządzać i nadzorować bezpiecznym i punktualnym załadunkiem i rozładunkiem ładunku ze statków w porcie.

 • Wykonywać pełny zakres ćwiczeń w zakresie planu działania w sytuacjach nadzwyczajnych

  Prowadzenie i mobilizowanie wszystkich działań, organizacji wsparcia, zasobów i komunikacji na terenie portu lotniczego w celu realizacji planów zapobiegawczych dla przygotowania i przeszkolenia personelu lotniska w sytuacjach nadzwyczajnych.

 • Zapewniać zgodność z przepisami portowymi

  Egzekwowanie przestrzegania przepisów w przystaniach i portach morskich. Kontakt z właściwymi organami w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń.

 • Nadzorować przepływ pasażerów

  Nadzorować wsiadanie i wysiadanie podróżnych; zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami.

 • Współpracować z użytkownikami portów

  Komunikować się i współpracować z użytkownikami portów, takimi jak spedytorzy, odbiorcy frachtu i zarządcy portów.

 • Zarządzać procedurami usprawniania operacji portowych

  Zarządzanie wszystkimi procedurami usprawnień w zakresie operacji portowych, w tym ich opracowywanie i wdrażanie. Zrozumienie działalności portowej, zasad działania i sposobu ich realizacji w celu zarządzania doskonaleniem.

 • Obsługiwać systemy łączności morskiej

  Obsługa pokładowych systemów łączności morskiej; komunikacja z innymi statkami lub z centrum kontroli na lądzie, np. wysyłać pilne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa; przesyłać lub odbierać powiadomienia itp.

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Nadzorować załadunek

  Nadzorować proces załadunku sprzętu, ładunku, towarów i innych przedmiotów. Zapewniać, że cały ładunek jest obsługiwany i odpowiednio przechowywany zgodnie z przepisami i normami.

 • Nadzorować przepływ członków załogi

  Nadzorować wchodzenie na pokład i schodzenie z pokładu członków załogi; zapewniać przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacjami.

 • ładować towary na statki

  Ładować towary na statki i wyładowywać je ze statków. Nadzorować załadunek i wyładunek towarów.

 • Koordynować operacje wchodzenia do portu

  Koordynacja wysyłek ładunków do i z doku. Ustawiać dźwigi i rozmieszczać kontenery w przesyłkach, biorąc pod uwagę dokładne wymiary i wagę każdego kontenera.

 • Obsługiwać systemy łączności portowej

  Obsługiwać systemy telefoniczne i radiowe oraz bardziej złożone systemy komunikacyjne stosowane w portach żeglugi śródlądowej w celu koordynacji operacji portowych.

 • Stosować procedury w celu zapewnienia zgodności ładunku z przepisami celnymi

  Stosować różne procedury wymagane do spełnienia obowiązków celnych podczas transportu towarów przez granice i przybywających przez porty/lotniska lub inne centrum logistyczne, np. przy sporządzaniu pisemnych zgłoszeń celnych. Stosować różne procedury dla różnych rodzajów towarów i zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi wysyłki;

 • Zapewniać nieprzerwane przestrzeganie przepisów

  Wykonywać zadania i procedury w celu zapewnienia, że certyfikaty lotnicze zachowują ważność; podejmować odpowiednie środki zabezpieczające.

Source: Sisyphus ODB