Yrke åklagare

Åklagare företräder statliga myndigheter och allmänheten i rättegångar mot parter som anklagas för olaglig verksamhet. De utreder domstolsmål genom att undersöka fakta, intervjua berörda parter och tolka lagstiftningen. De använder resultaten av sin undersökning för att lägga fram ärendet vid domstolsförhandlingar och lägger fram övertygande argument för att säkerställa att resultatet blir det mest gynnsamma för de parter som de företräder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Straffrätt

  De rättsliga bestämmelser, konstitutioner och förordningar som gäller för straffansvar.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Principer för hur myndigheter ska vara representerade

  Regeringens juridiska och offentliga representationsmetoder och -förfaranden under rättegångar eller i kommunikationssyfte samt de särskilda aspekter hos statliga organ som företräds för att säkerställa en korrekt representation.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

Färdigheter

 • Lägga fram bevis

  På ett övertygande och lämpligt sätt lägga fram bevis för andra i ett straffrättsligt eller civilrättsligt mål i syfte att nå fram till den rätta eller mest fördelaktiga lösningen.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Lägga fram rättsliga argument

  Lägga fram rättsliga argument under en domstolsförhandling eller under förhandlingar, alternativt i skriftlig form efter en rättegång om rättegångens resultat och avgörandet, för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunden eller för att säkerställa att beslutet verkställs. Lägga fram dessa argument på ett sätt som är förenligt med bestämmelser och riktlinjer samt anpassat till fallets särdrag.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Företräda klienter vid rättegångar

  Åta sig rollen som ombud för klienter i rättssalen. Lägga fram argument och bevis till förmån för klienten för att vinna målet.

 • Förhandla om advokatarvode

  Förhandla med kunder om ersättning för juridiska tjänster i eller utanför domstol, till exempel gällande tim- eller schablonavgifter.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

Source: Sisyphus ODB