Yrke återvinningsspecialist

Återvinningsspecialister forskar om återvinningspolicyer och -lagstiftning samt övervakar deras tillämpning i en organisation för att säkerställa att avfallshantering sker i enlighet med bestämmelser. De utför inspektioner, tillhandahåller återvinningsutrustning och övervakar återvinningsarbetare. De ger även råd till organisationer om hur de kan förbättra sina rutiner för avfallshantering.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

 • Lagring av farligt avfall

  Föreskrifter och förfaranden rörande förvaring av material och ämnen som utgör en hälso- och säkerhetsrisk.

Färdigheter

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Utbilda personal om återvinningsprogram

  Utbilda de anställda om den typ av återvinningsmetoder och -program som finns för ett företag och alla dess rutiner och strategier som bör beaktas.

 • Undersöka möjligheter till återvinningsbidrag

  Undersöka möjligheter till avfallshanterings- och återvinningslån och -bidrag; följa upp och slutföra ansökningsprocesser.

 • Ta fram återvinningsprogram

  Ta fram och samordna återvinningsprogram; samla in och bearbeta återvinningsbara material för att reducera avfall.

 • Främja miljömedvetenhet

  Beräkna företagens koldioxidavtryck och andra metoder för att främja hållbarhet och öka medvetenheten om miljöpåverkan.

 • Inspektera återvinningsprocesser

  Inspektera genomförandet av avfallshanterings- och återvinningsförfarandena i en organisation och den tillämpliga lagstiftningen med målet att säkerställa efterlevnad.

 • Hitta nya återvinningsmöjligheter

  Undersöka idéer och hitta möjligheter att förbättra insamlingen, bearbetningen och återvinningen av avfallsmaterial.

 • Hantera budget för återvinningsprogram

  Hantera det årliga återvinningsprogrammet med motsvarande budget åt en organisation.

 • Förnya licenser

  Förnya och visa upp alla erforderliga licenser på begäran av tillsynsmyndigheter.

 • övervaka lagstiftningens utveckling

  Övervaka förändringar i regler, politik och lagstiftning och fastställa hur de kan påverka organisationen, befintlig verksamhet eller ett specifikt fall eller en viss situation.

 • Skaffa relevanta tillstånd

  Följa specifika rättsliga bestämmelser, t.ex. installera nödvändiga system och tillhandahålla nödvändig dokumentation för att erhålla relevant licens.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Följa insamlingsscheman för material som ska återvinnas

  Följa och tillämpa scheman för insamling av avfall som delas ut av de organisationer som samlar in och bearbetar materialen för återvinning, i syfte att optimera effektivitet och service.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Föra register över återvinning

  Föra register och behandla fakta och siffror om olika återvinningsåtgärders typ och volym.

 • Samordna leveranser av material för återvinning

  Samordna och övervaka leveranser av material för återvinning. Kommunicera med återvinningsföretag och speditörer.

Source: Sisyphus ODB