Yrke överlevnadsinstruktör

Överlevnadsinstruktörer guidar grupper i stora naturområden och hjälper dem med självstyrd inlärning av grundläggande överlevnadstekniker utan tillgång till bekvämligheter eller modern utrustning. De instruerar deltagarna i överlevnadsfärdigheter såsom eldtändning, framställande av primitiv utrustning, uppbyggnad av skydd och anskaffande av vatten och föda. De ser till att deltagarna är medvetna om vissa säkerhets-, miljöskydds- och riskhanteringsåtgärder utan att detta minskar känslan av äventyr. De uppmuntrar gruppen att ta initiativ och handleder deltagarna individuellt för att få dem att tänja sina gränser på ett ansvarsfullt sätt och hjälpa dem att övervinna eventuella rädslor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Surrning

  Processen för att knyta samman flera föremål, till exempel stolpar, med hjälp av linor, trådar eller band, ofta för att säkra eller skapa en stel konstruktion såsom ett bord, ett trädhus eller en latrin. Olika typer av fastsurrning inkluderar fyrkantig surrning, rund surrning och diagonal surrning.

 • Kompassnavigering

  Kontrollen av en rörelse från start- till slutpunkt med hjälp av en kompass som roteras fram till dess att kompassens pil anpassats till väderstrecksriktningen norr som representeras av ett ”N”.

 • Primitiv teknik

  Tekniska lösningar som skapats för eller utformats av i naturen förekommande material och som använts för att överleva i vildmarken. Det handlar vanligen om handgjorda föremål i form av överlevnadsverktyg och vapen.

 • Spårningsprinciper

  De olika beståndsdelarna i specificeringen av var ett djur eller person befinner sig genom läsning och tolkning av de spår och tecken som de lämnat efter sig, som t.ex. fot- eller tassavtryck, exkrementer eller störningar i den direkta miljön. En annan viktig faktor är spårens ålder och storlek.

 • Skydd mot naturens krafter

  Naturkrafter såsom vädermönster och årstidsmässiga förhållanden, deras egenskaper och alla former av skydd mot dessa.

 • Naturliga livsmedelsresurser

  Platsen, egenskaperna och beredningarna för naturprodukter som är säkra, ätliga och drickbara, såsom frukt, växter, kött, sötvatten eller återvunnet vatten.

Färdigheter

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Väcka kärlek till naturen

  Skapa en kärlek till den naturliga karaktären hos fauna och flora och mänsklig interaktion med den.

 • Undervisa i överlevnadsteknik

  Undervisa deltagare i teori och praktik när det gäller överlevnad i vildmarken, ofta, men inte uteslutande, i rekreationssyfte, mer specifikt i ämnen som att leta mat, inrätta läger, göra upp eld och djurens beteende.

 • Leda vandringar

  Vägleda deltagare på fotvandringar i naturen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Bedöma skador i akuta situationer

  Bedöma skadornas eller sjukdomens art och omfattning för att fastställa och prioritera en medicinsk behandlingsplan.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Använda geografiskt minne

  Använda ditt minne om den geografiska omgivningen och detaljer vid navigering.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Utbilda människor om natur

  Tala med olika målgrupper om t.ex. information, koncept, teorier och/eller aktiviteter som rör naturen och dess bevarande. Ta fram skriftlig information. Denna information kan presenteras i en rad olika format, t.ex. informationstavlor, informationsblad, affischer, text på webbplatser osv.

 • Göra upp eld

  Välj en säker plats, utan träd och buskar i närheten, för att göra upp eld med fnöske, eldstartare som t.ex. tändstickor, tändare eller särskilda stenar, brasved och stockar. Se till att vatten finns i närheten så att elden kan släckas.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Använda repteknik

  Använda rep för att arbeta på höga höjder. Klättra upp och ned i rep på ett säkert sätt samt använda säkerhetssele.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Underhålla campinganläggningar

  Sköta campingplatser eller rekreationsområden, inklusive underhåll och varuinköp.

 • Hantera konflikter

  Medla i konflikter och spända situationer genom att agera mellan parter, t.ex. tjänsteanvändare, andra viktiga såsom familjer och institutioner, och sträva efter att få till stånd en överenskommelse, försona och lösa problem.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

Source: Sisyphus ODB