Yrke översättare

Översättare översätter dokument från ett eller flera språk till ett annat och säkrar att deras budskap och nyanser överförs i översättningen. De översätter material utifrån sina kunskaper om ämnet i fråga och materialen kan bland annat inkludera kommersiell och industriell dokumentation, personliga dokument, journalistik, romaner, kreativt skrivande och vetenskapliga texter som översätts och levereras i diverse format.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kontorsprogramvara

  Programmens egenskaper och funktion, som t.ex. ordbehandling, kalkylblad, presentation, e-post och databas.

 • Stavning

  Reglerna för hur orden ska stavas.

 • Konfidentiell information

  De mekanismer och bestämmelser som möjliggör selektiv tillträdeskontroll och garanterar att endast godkända parter (personer, processer, system och anordningar) har tillgång till data, sättet att följa konfidentiell information och riskerna för bristande regelefterlevnad.

 • Grammatik

  De strukturella regler som styr sammansättningen av klausuler, fraser och ord på ett visst språk.

Färdigheter

 • Följa etiska regler för översättningsverksamhet

  Utföra översättningsverksamhet i enlighet med godtagna etiska principer. Detta inbegriper rättvisa, öppenhet och opartiskhet. Du ska inte döma eller låta personliga åsikter påverka kvaliteten på översättningen eller tolkningen.

 • Utveckla en översättningsstrategi

  Göra efterforskningar för att bättre förstå ämnet och formulera rätt frågor för att få fram den information som behövs.

 • översätta texter

  Översätta text från ett språk till ett annat, bevara den ursprungliga textens innebörd och nyanser, utan att lägga till, ändra eller utelämna något och undvika att uttrycka personliga känslor och åsikter.

 • Tala olika språk

  Behärska främmande språk för att kunna kommunicera på ett eller flera främmande språk.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Använda grammatik- och stavningsregler

  Använda grammatik- och stavningsregler och säkerställa följdriktighet i alla texter.

 • Granska översättningar

  Jämföra och utföra tvåspråkig redigering genom att läsa det översatta verket och jämföra det med originaltexten.

 • Använda ordlistor

  Använda ordlistor och ordböcker för att utreda ords betydelse, stavning och synonymer.

 • Förstå material som ska översättas

  Läsa och analysera innehållet och ämnena för det material som ska översättas. Översättaren måste förstå texten för att kunna översätta innehållet på bästa sätt. Översättning ordagrant är inte alltid möjligt, utan översättaren måste navigera genom språket för att bäst bevara textens betydelse.

 • Behärska språkregler

  Behärska tekniker och bruk för de språk som ska översättas. Detta omfattar både ditt eget modersmål och främmande språk. Känna till tillämpliga standarder och regler och identifiera de uttryck och ord som är lämpliga att använda.

 • Korrekturläsa text

  Läsa en text noggrant, söka efter, granska och rätta fel för att se till att innehållet är godtagbart för publicering.

 • Upprätthålla en uppdaterad yrkeskunskap

  Regelbundet delta i utbildningsseminarier, läsa facktidskrifter och aktivt delta i yrkessamfund.

 • Använda informationskällor

  Ta del av relevanta informationskällor för att hitta inspiration, bilda dig själv i vissa ämnen och skaffa bakgrundsinformation.

 • översätta olika sorters texter

  Förstå vilken typ av text som ska översättas, till exempel kommersiell och industriell dokumentation, personliga dokument, journalistik, romaner, kreativa texter, intyg, myndighetsdokumentation och vetenskapliga texter.

 • Kontrollera översättningar

  Grundligt läsa översatta verk för att säkerställa att de är korrekta och ändamålsenliga.

 • Tillhandahålla skriftligt innehåll

  Kommunicera information i skriftlig form via digitala eller tryckta medier i enlighet med målgruppens behov. Strukturera innehållet i enlighet med specifikationer och standarder. Följa grammatik- och stavningsregler.

 • Följa kvalitetsstandarder för översättning

  Uppfylla överenskomna standarder såsom Europastandard EN 15038 och ISO 17100 för att säkerställa att kraven på leverantörer av språktjänster uppfylls och för att garantera enhetlighet.

 • Bevara originaltexten

  Översätta texter utan att lägga till, ändra eller utelämna något. Se till att det ursprungliga budskapet överförs. Undvika att låta texten påverkas av egna känslor och åsikter.

 • Uppdatera språkkunskaper

  Studera eller öva språkkunskaper för att hålla sig uppdaterad om språkförändringar och kunna översätta eller tolka på bästa möjliga sätt.

 • översätta taggar

  Tolka och översätta taggar från ett språk till ett annat, sträva efter korrekthet på målspråket.

Source: Sisyphus ODB