Yrke 1:e fartygsingenjör

1:e fartygsingenjörer ansvarar för hela den tekniska driften av fartyget, inklusive tekniska, elektriska och mekaniska avdelningar. De agerar som chefer för hela maskinavdelningen ombord på fartyget. De har det övergripande ansvaret för alla tekniska arbeten och all teknisk utrustning ombord på fartyget. 1:e fartygsingenjörer samarbetar för säkerhet, överlevnad och hälso- och sjukvård ombord och iakttar tillämpliga nationella och internationella standarder.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

  De grundläggande principerna och kraven i den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol): Regler om förhindrande av förorening genom olja, regler om kontroll av förorening genom skadliga flytande ämnen i bulk, förhindrande av förorening genom skadliga ämnen vid sjötransport i form av emballage, förhindrande av förorening genom utsläpp från fartyg, förhindrande av förorening genom avskräde från fartyg, förhindrande av luftförorening från fartyg.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Fartygets fysiska delar

  Ingående kunskaper om fartygets olika fysiska komponenter. Tillhandahållande av underhålls- och serviceåtgärder för att säkerställa optimal drift.

 • Principer för elektroniska enheter

  Studiet av elektrisk energi, specifikt elektroner, styrning och elektricitetens väsentliga principer i relation till integrerade kretsar och elektriska system.

 • Internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss

  Grundläggande aspekter av internationella bestämmelser för att förhindra kollisioner till sjöss, exempelvis hur fartyg ska agera när de träffar på varandra, regler för lanternor och navigationsmarkörer, huvudsakliga ljus- och ljudsignaler, sjösignalering och sjöbojar.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elektriska system som används vid transport

  Kunskap om hur elektriska system fungerar, deras specifikationer och tillämpningar inom verksamheten och systemen för gods- och persontransporter.

Färdigheter

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Använda mekanisk utrustning på fartyg

  Använda mekanisk utrustning på fartyg samt kommunicera med tekniker om fel uppstår eller om reparationer behövs under resans gång.

 • Utföra kvalitetsgranskningar

  Utföra regelbundna, systematiska och dokumenterade undersökningar av ett kvalitetssystem för kontroll av överensstämmelse med en standard som bygger på objektiva bevis såsom genomförande av processer, effektivitet när det gäller att uppnå kvalitetsmål samt att minska och eliminera kvalitetsproblem.

 • Föra färdloggar

  Föra skriftligt register över händelser som inträffar under fartygs- eller flygplansfärder.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Utföra navigationsberäkningar

  Lösa matematiska problem för att uppnå säker navigering.

 • Underhålla maskinrum på fartyg

  Underhålla ett fartygs motorer och maskinrumsutrustning. Utföra förhandskontroller före avresa och löpande undersökningar under resans gång.

 • Reparera fartygs mekaniska system

  Reparera fartygs mekaniska system ombord. Se till att fel på fartyg repareras utan att det påverkar den pågående resan.

 • Reparera fartygs elektriska system

  Utföra reparationer av ett fartygs elektriska system ombord. Åtgärda funktionsfel utan att det påverkar fartygets färd.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Använda sjöfartsengelska

  Kommunicera på engelska med det språk som används i verkliga situationer ombord fartyg, i hamnar och på andra ställen i fartygskedjan.

 • Sköta maskinrum på fartyg

  Sköta och underhålla maskinrummet på fartyg. Använd huvudmotorrummet där motorn och framdrivningssystemet är belägna.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hålla fartygets inventarieförteckning uppdaterad

  Föra en aktuell inventarieförteckning för ett fartyg, inklusive information om reservkomponenter, olja och bränsle. Fastställa bränslemängd som krävs för en färd och se till att en tillräcklig mängd bränsle hela tiden finns ombord.

Source: Sisyphus ODB