Yrke 2:e fartygsingenjör

2:e fartygsingenjörer bistår fartygets maskinchef och vakthavande maskinchef vid arbeten på fartygsskrovet. De stödjer driften av huvudmaskinerna, styrmekanismen, elproduktion och andra större delsystem. De kommunicerar med sjöfartsingenjörer om utförande av tekniska arbeten. De säkerställer även korrekt överensstämmelse med säkerhetsstandarder och regleringsstandarder och kan vid behov utföra arbetsuppgifter av en högre befattning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elektriska system som används vid transport

  Kunskap om hur elektriska system fungerar, deras specifikationer och tillämpningar inom verksamheten och systemen för gods- och persontransporter.

 • Principer för maskinteknik

  Förstå principerna för maskinteknik, fysik och materialvetenskap.

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Motorkomponenter

  Känna till de olika motorkomponenterna och deras funktion och underhåll. Förstå när reparationer och utbyten bör utföras.

 • Bestämmelser rörande tömning av råmaterial i havet

  Känna till miljöföreskrifter för tömning av råmaterial i havet; säkerställa användning av kemisk desinfektion och avklorering för att producera ren och säker spillvätska som är lämplig för utsläpp till sjöss.

 • Användning av olika motorer

  Känna till egenskaperna, underhållskraven och användningsförfarandena för olika typer av motorer såsom gas-, diesel-, el- och ångmotorer.

Färdigheter

 • Reparera fartygs mekaniska system

  Reparera fartygs mekaniska system ombord. Se till att fel på fartyg repareras utan att det påverkar den pågående resan.

 • Använda sjöfartsengelska

  Kommunicera på engelska med det språk som används i verkliga situationer ombord fartyg, i hamnar och på andra ställen i fartygskedjan.

 • Utföra rutinunderhåll av fartygsmotorer

  Utföra rutinmässiga underhållsåtgärder på alla fartygsmotorsystem; övervaka motorer för att säkra deras funktion i enlighet med standarddriftparametrarna.

 • Hålla fartygets inventarieförteckning uppdaterad

  Föra en aktuell inventarieförteckning för ett fartyg, inklusive information om reservkomponenter, olja och bränsle. Fastställa bränslemängd som krävs för en färd och se till att en tillräcklig mängd bränsle hela tiden finns ombord.

 • Hjälpa till att förbereda livbåtar

  Hjälpa sjömän att förbereda livbåtarna för resan och tillhandahålla tekniska kunskaper för underhåll och reparation av livbåtar.

 • Bunkra bränsle

  Bedriva bunkring, processen att leverera bränsle till fartyg för deras eget bruk. Se till att det finns tillräckligt med bränsle för hela resan.

 • Använda avloppsreningsanläggning på fartyg

  Använda avloppsreningsanläggningar ombord på fartyg, övervaka underhåll av anläggningarna, vara förtrogen med maskinens mekaniska funktion och följa regleringsföreskrifterna för material som släpps ut i havet.

 • Sköta drift och underhåll av fartygs elektriska system

  Sköta och underhålla de elektriska komponenterna i fartyg och det elektriska distributionssystemet. Känna till olika belastningskretsar i händelse av systemfel. Reparera elsystem i händelse av skada eller funktionsstörning.

 • Underhålla maskinrum på fartyg

  Underhålla ett fartygs motorer och maskinrumsutrustning. Utföra förhandskontroller före avresa och löpande undersökningar under resans gång.

 • Sköta driften av vattensystem ombord

  Använda och sköta driften av vattenkylda tekniska system ombord.

 • Köra dieseldrivna framdrivningsaggregat

  Sköta diesel- och gasdrivna framdrivningsaggregat med tillhörande utrustning, till exempel stödpannor, stödmotorer, förbrännare, luftkompressorer samt bränsle- och oljerenare.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Sköta maskinrum på fartyg

  Sköta och underhålla maskinrummet på fartyg. Använd huvudmotorrummet där motorn och framdrivningssystemet är belägna.

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Förbereda motorrum för drift

  Förbereda och starta huvudmotorn och hjälpmotorer; förbereda utrustningen i motorrummet före avgång; känna till och följa startrutinerna i enlighet med checklistan.

 • Använda brandsläckare

  Förstå hur brandsläckare fungerar och hur brandsläckningsmetoder utförs.

 • Utföra rutintest av smörjolja

  Utföra rutintest av smörjoljor i tekniska system och vattenavskiljningssystem.

 • Tillhandahålla stöd i fråga om fartygs maskinsystem

  Tillhandahålla stöd på grundval av kunskap om sjöfartsverksamhet, fartygsförsäkring och maskinsystem.

 • Sköta fartygs motorer och system

  Hantera huvudmotorer (ånga, gas eller diesel), kylsystem och all annan utrustning i fartygets motorsystem.

Source: Sisyphus ODB