Yrke 2:e styrman

2:e styrmän är medlemmar av besättningen på högsta möjliga grad av operativ nivå på ett inlandsfartyg. De utför diverse arbetsuppgifter inom drift och underhåll av däcksavdelningen, motor och annan utrustning, förtöjning och lossning samt fartygets styrning som huvuduppgift.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för fartygsstabilitet

  Grundligt förstå principerna för fartygsstabilitet; följa säkerhetskraven vid lastning och lossning av gods.

 • Multimodal transportlogistik

  Kunskap om logistik och multimodala transporter för planering och kontroll av förflyttning av varor eller personer, samt all relaterad logistisk stödverksamhet.

 • Nationella vattenvägar

  Känna till de nationella vattenvägarna för sjöfart på inre vattenvägar, älvar, kanaler, hamnar och inlandshamnar samt förstå deras relation med godsflöden.

 • Europeisk klassificering av inre vattenvägar

  Förstå den europeiska CEMT-klassificeringen av inre vattenvägar; använda moderna informationssystem för att jämföra vattenvägens dimensioner med fartygets dimensioner.

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Särskilja olika skeppsbyggnadsmetoder

  Särskilja olika metoder för byggande av fartyg och hur detta påverkar deras beteende i vatten i fråga om styrka och stabilitet.

 • Fartygets fysiska delar

  Ingående kunskaper om fartygets olika fysiska komponenter. Tillhandahållande av underhålls- och serviceåtgärder för att säkerställa optimal drift.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Ankare använda vid inlandssjöfart

  Namnge och känna igen olika typer av ankare som används vid transport via inre vattenvägar (IWT), förklara egenskaperna hos olika ankare och deras specifika användning.

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Byggande av fartyg för inre vattenvägar

  Förstå konstruktion och byggande av fartyg för inre vattenvägar. Sköta fartyg i enlighet med konstruktionslagstiftningen.

 • Funktion hos utrustning på fartygsdäck

  Känna till och styra utrustning på fartygsdäck och säkerhetsutrustning samt lyftanordningar ombord på fartyg.

 • Internationella vattenvägar

  De internationella vattenvägar som används för sjöfart samt det geografiska läget av strömmar, vattenvägar och hamnar.

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

Färdigheter

 • Följa trafikregler för inre vattenvägar

  Förstå och tillämpa trafikregler för sjöfart på inre vattenvägar för att garantera säkerheten och undvika kollisioner.

 • övervaka besättningens förflyttning

  Övervaka besättningens ombordstigning och landstigning samt se till att säkerhetsföreskrifter följs enligt specifikationer.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Genomföra säkerhetsövningar

  Planera och genomföra säkerhetsövningar; se till att säkerheten upprätthålls i potentiellt farliga situationer.

 • Bibehålla fartygs stabilitet i fråga om passagerarnas vikt

  Bibehålla ett fartygs stabilitet i förhållande till passagerarnas vikt och kommunicera med passagerarna.

 • Hjälpa till vid ankring

  Hjälpa till vid ankring; använda utrustning och bistå vid manövrering av ankarna.

 • Bedöma fartygs stabilitet

  Bedöma de två typerna av stabilitet hos fartyg, det vill säga tvärgående och längsgående.

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • övervaka passagerarnas förflyttning

  Övervaka ombordstigning och landstigning av passagerare; se till att säkerhetsreglerna följs enligt specifikationerna.

 • Säkerställa att fartygsskrovet är intakt

  Se till att vatten inte tränger in genom skrovet, förhindra gradvis översvämning.

 • Utvärdera motorprestanda

  Läsa och förstå tekniska handböcker och publikationer samt testa motorer för att utvärdera motorprestanda.

 • Hjälpa passagerare att stiga av på ett säkert sätt

  Hjälpa passagerare när de lämnar fartyget, flygplanet, tåget eller annat transportmedel. Ha kunskap om säkerhetsåtgärder och -förfaranden.

 • Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordon

  Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordonen. Kontrollera den maximala lastkapaciteten för fordonet i fråga och vikten på varje enskild låda i lasten.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Hjälpa passagerare vid ombordstigningen

  Hjälpa passagerarna när de går ombord på fartyg, luftfartyg, tåg eller andra transportmedel. Hålla säkerhetsåtgärder och säkerhetsrutiner i åtanke.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Ankra fartyg i hamn

  Ankra fartyg i hamn beroende på typ av fartyg.

 • Ha uppsikt över lossning av last

  Övervaka processer för lossning av utrustning, gods, varor och andra föremål. Se till att allt hanteras och förvaras korrekt i enlighet med föreskrifter och normer.

 • Sköta fartygs styrsystem

  Känna till, använda, testa och underhålla styrsystem för fartyg. Upprätthålla och vid behov reparera elektroniska komponenter till styrsystem för fartyg.

 • Bedöma fartygs trim

  Bedöma trimstabiliteten hos fartyg med hänvisning till fartygets stabilitet i statiskt tillstånd.

 • Använda moderna elektroniska navigationshjälpmedel

  Använda moderna navigeringshjälpmedel såsom GPS och radarsystem.

 • Använda radarnavigering

  Använda modern radarnavigeringsutrustning för att säkerställa säker fartygsverksamhet.

 • Säkerställa att gods lastas på ett säkert sätt i enlighet med lastningsplanen

  Övervaka och säkerställa trygg och säker lastning av material och varor, i enlighet med lastningsplanen.

 • Begränsa passagerares tillträde till specifika områden ombord

  Avgränsa tillträdespunkter för passagerare ombord, implementera ett effektivt skyddssystem och se till att inga obehöriga personer får åtkomst till avgränsade områden.

 • Använda livräddningsanordningar

  Använda livräddningsfarkoster och deras sjösättningsredskap och -arrangemang. Använda livräddningsinstrument som livräddningsutrustning, EPIRB, SART, räddningsdräkter och termiska skydd.

 • Vidarebefordra rapporter från passagerare

  Vidarebefordra information från passagerare till överordnade. Tolka passagerarnas krav och följa upp förfrågningar.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Använda utrustning för säker stuvning

  Använda verktyg och utrustning för att utföra säker stuvning och säkerställa korrekt lastning och fastsurrning av varor.

 • Ha kontroll över händelserna ombord vid en nödsituation

  Ha kontroll över händelserna vid läckage, brand, man överbord, kollisioner och evakueringar; genomföra krishantering och hålla sig lugn i nödsituationer.

 • Skilja mellan olika typer av fartyg

  Känna igen och kunna namnge olika typer av fartyg som är vanliga inom sjötransporter i Europa; förstå de olika egenskaperna, konstruktionsdetaljerna och tonnagekapaciteterna hos olika fartyg.

 • Rengöra fartygsdelar

  Rengöra motorrum och fartygskomponenter med hjälp av lämpliga rengöringsmaterial; säkerställa efterlevnad av miljöbestämmelserna.

 • Navigera på europeiska inre vattenvägar

  Navigera på europeiska vattenvägar i enlighet med navigationsavtal.

 • Tillämpa regler för lasttransport

  Visa kunskaper om relevanta lokala, nationella, europeiska och internationella bestämmelser, standarder och koder för lasttransport.

 • Följa säkerhetsrutiner vid larm

  Följa säkerhetsrutiner vid larm och agera i enlighet med företagets riktlinjer och förfaranden.

 • Stuva last

  Stuva last på ett säkert sätt; använda hanteringsutrustning och fastsurrningsutrustning.

 • övervaka lastning

  Övervaka processen för att lasta utrustning, gods, varor och andra artiklar. Se till att allt fraktgods hanteras och förvaras korrekt i enlighet med bestämmelser och standarder.

 • Förstå olika typer av slussar och hur de fungerar

  Vara förtrogen med olika slags konstruktioner och funktioner hos broar och slussar på navigationsområdet. Utföra slussnings- och inkörningsåtgärder.

Source: Sisyphus ODB