Yrke IKT-hjälpmedelstestare

IKT-hjälpmedelstestare utvärderar webbplatser, programvaruapplikationer, system eller användargränssnittskomponenter med avseende på användarvänlighet, navigering och synlighet för alla typer av användare, särskilt personer med specialbehov eller funktionsnedsättning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Människa-datorinteraktion

  Studiet av beteenden i samband med och interaktionen mellan digital utrustning och människor.

 • Programmets användbarhet

  Processen genom vilken man kan definiera och mäta lärbarhet, effektivitet, användbarhet och användarvänlighet för en programvara.

 • IT-tillgänglighetsstandarder

  Rekommendationer för att göra IKT-innehåll och -applikationer mer tillgängliga för fler människor, framför allt personer med funktionsvariationer såsom blindhet och nedsatt syn, dövhet och hörselnedsättning och kognitiva svårigheter. Detta inbegriper standarder som Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

 • Beteendevetenskap

  Undersökning och analys av personers beteendemönster genom reglerade och levande observationer och disciplinerade vetenskapliga experiment.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

 • Standarder från World Wide Web Consortium

  En samling standarder, tekniska specifikationer och riktlinjer som tagits fram av den internationella organisationen World Wide Web Consortium (W3C), vilken gör det möjligt att utforma och utveckla webbtillämpningar.

Färdigheter

 • Använda gränssnittsmappning

  Undersöka alla interaktioner och beröringspunkter som människor har med en produkt, ett varumärke eller en tjänst. Fastställa nyckelvariabler såsom varaktighet och frekvens för varje beröringspunkt.

 • Tillhandahålla dokumentation om programvarutestning

  Beskriva testförfaranden för programvara för det tekniska teamet och analysera testresultaten för användare och kunder för att informera dem om programvarans status och effektivitet.

 • Genomföra tester för beteendemönster

  Urskilja mönster i individers beteende genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till deras beteende.

 • Testa systemtillgänglighet för användare med särskilda behov

  Undersöka om programgränssnittet överensstämmer med standarder och föreskrifter så att systemet kan användas av personer med särskilda behov.

 • Bedöma användares samspel med IT-program

  Utvärdera hur användarna interagerar med IKT-program för att analysera deras beteende, dra slutsatser (till exempel om deras motiv, förväntningar och mål) och förbättra programmens funktioner.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Genomföra tester för känslomässiga mönster

  Urskilja mönster i enskilda personers känslor genom att använda olika tester för att förstå orsakerna till dessa känslor.

 • Replikera kunders problem med programvara

  Använda specialverktyg för att återskapa och analysera de förhållanden som orsakade den uppsättning av programvarutillstånd eller utfall som rapporterats av kunden i syfte att tillhandahålla lämpliga lösningar.

 • Utföra forskningsverksamhet om IT-användare

  Utföra forskningsarbete, t.ex. rekrytering av deltagare, schemaläggning av uppgifter, insamling av empiriska data, dataanalys och utformning av material, för att bedöma användares interaktion med ett IKT-system, ett program eller en applikation.

 • Bedöma programanvändbarhet

  Kontrollera att programvaruprodukten är lämplig för slutanvändaren. Identifiera användarproblem och göra justeringar för att förbättra användbarheten. Samla in indata om hur användare utvärderar programvaruprodukter.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Rapportera testresultat

  Rapportera testresultat med fokus på rön och rekommendationer, skilja på resultaten efter allvarsnivå. Inkludera relevant information från testplanen och ange testmetodikerna med hjälp av mått, tabeller och visuella metoder för att förtydliga dem vid behov.

Source: Sisyphus ODB