Yrke IKT-kapacitetsplanerare

IKT-kapacitetsplanerare säkerställer att kapaciteten hos IKT-tjänster och IKT-infrastrukturer kan nå överenskomna kapacitetsmål på ett kostnadseffektivt sätt och i tid. De beaktar även alla nödvändiga resurser för att tillhandahålla lämplig IKT-tjänst och planera för företagens behov på kort, medellång och lång sikt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Crowdsourcingstrategi

  Högnivåplanering för att hantera och optimera affärsprocesser, idéer eller innehåll genom att samla in bidrag från en stor grupp människor, inbegripet online-grupper.

 • Statistisk analysprogramvara

  Programvarusystem (SAS) för avancerad analys, omvärldsbevakning, datahantering och prediktiv analys.

 • Outsourcingstrategi

  Högnivåplanering för förvaltning och optimering av externa tjänsteleverantörer för att genomföra affärsprocesser.

 • IT-infrastruktur

  Tillämpningar och komponenter för system, nätverk, hårdvara och programvara samt utrustning och processer som används för att utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera eller stödja ICT-tjänster.

 • Planeringsstrategier för IT-kapacitet

  Metoder, tekniker och IKT-verktyg som används för att planera den maximala mängden arbete som en organisation är kapabel att utföra under en viss tidsperiod, baserat på antalet maskiner, anställda och skift och med hänsyn till begränsningar som kvalitetsproblem, förseningar och materialhantering.

 • Insourcingstrategi

  Planering på hög nivå för att hantera och optimera affärsprocesserna internt, vanligtvis för att upprätthålla kontrollen över kritiska aspekter av arbetet.

Färdigheter

 • Säkerställa efterlevnad av verksamhetens it-standarder

  Säkerställa att händelseläget är i överensstämmelse med de IKT-regler och -förfaranden som beskrivs av en organisation för dess produkter, tjänster och lösningar.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Utföra verksamhetsanalys

  Utvärdera hur det går för en verksamhet, både som sådan och i relation till den konkurrensutsatta affärssfären, genom att göra research, sätta uppgifter i samband med affärsverksamhetens behov och identifiera möjligheter.

 • Göra framtidsbedömningar av arbetsbelastning

  Prognostisera och fastställa den arbetsinsats som krävs under en viss tid och tidsåtgången för att utföra dessa uppgifter.

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Planera IT-kapacitet

  Planera långsiktig maskinvarukapacitet, IKT-infrastruktur, datorresurser, personalresurser och andra aspekter som behövs för att tillgodose de föränderliga kraven på IKT-produkter och -tjänster.

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

Source: Sisyphus ODB