Yrke IKT-konsult

IKT-konsulter ger råd om hur man kan optimera användningen av befintliga verktyg och system, ger rekommendationer för utveckling och genomförande av ett affärsprojekt eller en teknisk lösning och bidrar till projektdefinitioner. De ökar medvetenheten om IT-innovationer och deras potentiella värde för ett företag. De medverkar även i bedömningen och valet av IKT-lösningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Metoder för visuell presentation

  Visuella representations- och interaktionstekniker, som histogram, sambandsdiagram, ytdiagram, trädkartor och parallella koordinatdiagram, som kan användas för att presentera abstrakta numeriska och icke-numeriska data i syfte att öka den mänskliga förståelsen av informationen.

 • It-systemintegration

  Principerna om integrering av it-komponenter och -produkter från ett antal källor för att skapa ett operativt it-system och tekniker som säkerställer driftskompatibilitet och gränssnitt mellan komponenterna och systemet.

 • IT-försäljningstekniker

  Metoder som används inom IKT-sektorn för att främja och sälja produkter, tjänster eller applikationer, t.ex. SPIN-försäljning, konceptuell försäljning och SNAP-försäljning.

 • Rättsliga krav för it-produkter

  De internationella lagar och bestämmelser som reglerar utveckling och användning av it-produkter.

Färdigheter

 • Hantera ändringar i IT-system

  Planera, realisera och övervaka systemförändringar och uppgraderingar. Underhålla tidigare systemversioner. Återställa till en säker äldre systemversion vid behov.

 • Tillhandahålla användardokumentation

  Utveckla och organisera spridningen av strukturerade dokument för att hjälpa personer som använder en viss produkt eller ett visst system, t.ex. skriftlig eller visuell information om ett ansökningssystem och hur det kan användas.

 • övervaka systemprestanda

  Mäta systemets tillförlitlighet och prestanda före, under och efter komponentinstallation och under drift och underhåll av systemet. Välja och använda verktyg och teknik för övervakning av prestanda, t.ex. särskild programvara.

 • Identifiera konsumentkrav

  Tillämpa tekniker och verktyg, t.ex. undersökningar, frågeformulär och IKT-program, för framtagning, fastställande, analys, dokumentering och underhåll av användarkrav för system, tjänst eller produkt.

 • Hålla sig à jour med de senaste informationssystemlösningarna

  Samla den senaste informationen om befintliga informationssystem som integrerar programvara och maskinvara samt nätverkskomponenter.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

 • Analysera IT-system

  Undersöka informationssystems funktion och prestanda för att beskriva deras användning och svagheter, ange deras ändamål, struktur och tjänster samt identifiera insatser och förfaranden för att förverkliga dem så effektivt som möjligt.

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Hantera normala resursplaneringssystem för företag

  Samla in, hantera och tolka data som är relevanta för företaget och som rör frakt, betalning, lagerbestånd, resurser och tillverkning med hjälp av särskild programvara för affärshantering. Exempel på programvaror är Microsoft Dynamics​, SAP ERP och Oracle ERP.

 • Optimera valet av IT-lösning

  Välja lämpliga lösningar på IKT-området beaktande av potentiella risker, fördelar och den övergripande effekten.

 • Verifiera formella IT-specifikationer

  Kontrollera algoritmers eller systems kapacitet, funktion och effektivitet för att se till att de överensstämmer med formella specifikationer.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Skapa projektspecifikationer

  Fastställa arbetsplanen, varaktigheten, de förväntade resultaten, resurserna och förfarandena som ett projekt måste följa för att uppnå avsedda mål. Beskriva projektets mål, verkan, resultat och genomföranden.

 • Leda IT-projekt

  Planera, organisera, kontrollera och dokumentera förfaranden och resurser, såsom humankapital, utrustning och kontroll, för att inom ramen för särskilda begränsningar, såsom tillämpningsområde, tid, kvalitet och budget, uppnå specifika mål med anknytning till IKT-system, IKT-tjänster eller IKT-produkter.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

Source: Sisyphus ODB