Yrke IKT-miljöansvarig

IKT-miljöansvariga är förtrogna med den rättsliga ramen för miljövänlig IKT, förstår IKT-nätverkskonfigurationernas roll i ekonomin och användning av energiresurser samt utvärderar effekterna av CO2-avtrycket för varje IKT-resurs i organisationens nätverk. De planerar och leder tillämpning av miljöstrategier för IKT-nätverk och IKT-system genom att bedriva tillämpad forskning, utarbeta en organisationspolicy och upprätta strategier för att uppnå hållbarhetsmålen. De ser till att hela organisationen använder IKT-resurser på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljövårdsmonitorer

  Hårdvara och utrustning som lämpar sig för mätning och direktövervakning av miljöparametrar.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Kostnadshantering

  Planering, övervakning och justering av kostnader och intäkter för ett företag i syfte att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig kapacitet.

 • Grön IT

  Användning av IKT-system på ett miljömässigt ansvarsfullt och hållbart sätt, t.ex. införande av energieffektiva servrar och centralprocessorer, minskning av resurser och korrekt bortskaffande av e-avfall.

 • Livscykel för IT-produkt

  Hantering av en produkts livscykel från utvecklingsstegen till marknadslansering och borttagning från marknaden.

 • IT-marknad

  Processerna, intressenterna och dynamiken i kedjan av varor och tjänster inom ICT-sektorn.

 • Hårdvarumaterial

  Egenskaper, tillämpningar och miljöeffekter av material som används för att utveckla maskinvara.

Färdigheter

 • Leda IT-projekt

  Planera, organisera, kontrollera och dokumentera förfaranden och resurser, såsom humankapital, utrustning och kontroll, för att inom ramen för särskilda begränsningar, såsom tillämpningsområde, tid, kvalitet och budget, uppnå specifika mål med anknytning till IKT-system, IKT-tjänster eller IKT-produkter.

 • Rapportera om miljöfrågor

  Sammanställa miljörapporter och diskutera miljöfrågor. Informera allmänheten eller andra berörda parter om den senaste utvecklingen inom miljö, prognoser om miljöns framtid samt eventuella problem och möjliga lösningar.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Ta fram miljöpolicy

  Ta fram en organisatorisk policy för hållbar utveckling och efterlevnad av miljölagstiftningen i linje med de politiska mekanismer som används inom miljöskyddsområdet.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Säkerställa överensstämmelse med företagets bestämmelser

  Garantera att arbetstagarnas aktiviteter följer företagsreglerna, såsom de genomförs med hjälp av riktlinjer, direktiv, policyer och program för kunder och företag.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Genomföra bedömningar av säkerhetsrisker

  Utföra olika säkerhetstester, t.ex. nätverkspenetrationstester, trådlösa tester, kodgranskning och bedömningar av trådlösa nätverk och/eller brandväggar, i enlighet med vedertagna branschmetoder och -protokoll för att identifiera och analysera potentiella sårbarhetsrisker.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Analysera miljödata

  Analysera data som tolkar korrelationer mellan mänskliga aktiviteter och miljöeffekter.

Source: Sisyphus ODB