Yrke IKT-systemanalytiker

IKT-systemanalytiker specificerar systembehov för att uppfylla slutanvändarnas krav. De analyserar systemfunktioner för att definiera sina mål eller syften och för att upptäcka operationer och förfaranden för att uppnå dem så effektivt som möjligt. De utformar även nya it-lösningar för att förbättra företags effektivitet och produktivitet, tar fram utkast till utformning och uppskattade kostnader för nya system, anger hur systemet kommer att fungera och hur data kommer att ses av slutanvändaren. De lägger fram designlösningen för användarna och har ett nära samarbete med användarna för att förverkliga lösningen.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programvaruegenskaper

  Metriska metoder som mäter en egenskap hos programvarusystemet för att fastställa utvecklingen av programvaran och utvärdera den.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

 • Systemutveckling

  Sekvensen av etapper såsom planering, skapande, provning och användning samt modeller för utarbetande och livscykelhantering av ett system.

 • Modeller för programvaruarkitektur

  De strukturer och modeller som behövs för att förstå eller beskriva programsystemet, inklusive programvarukomponenter, förhållandet mellan dem och egenskaperna hos komponenterna och förhållandena.

 • Analysmetoder för IT-prestanda

  De metoder som används för att analysera programvara, ICT-system och nätverksresultat som ger vägledning om bakomliggande orsaker till problem inom informationssystemen. Metoderna kan analysera resursflaskhalsar, tillämpningstider, väntetider och resultat.

 • Analytisk onlinebearbetning

  De nätbaserade verktyg som analyserar, sammanställer och presenterar flerdimensionella data som gör det möjligt för användare att på ett interaktivt och selektivt sätt hämta och visa data ur specifika synvinklar.

 • IT-infrastruktur

  Tillämpningar och komponenter för system, nätverk, hårdvara och programvara samt utrustning och processer som används för att utveckla, testa, leverera, övervaka, kontrollera eller stödja ICT-tjänster.

 • Beslutsstödsystem

  De IKT-system som används som stöd för företags- eller organisationsbeslut.

Färdigheter

 • Utforma informationssystem

  Planera arkitektur, sammansättning, komponenter, moduler, gränssnitt och data för integrerade informationssystem (maskinvara, programvara och nätverk) baserat på systemkrav och specifikationer.

 • Utföra systemtestning

  Välja ut, utföra och följa prov på programvara eller maskinvara för att upptäcka systemfel både inom de integrerade systemenheterna, mellan olika grupper och systemet som helhet. Anordna tester såsom installationsprovning, säkerhetsprovning och provning av grafiska användargränssnitt.

 • Identifiera konsumentkrav

  Tillämpa tekniker och verktyg, t.ex. undersökningar, frågeformulär och IKT-program, för framtagning, fastställande, analys, dokumentering och underhåll av användarkrav för system, tjänst eller produkt.

 • Interagera med användare för att samla in krav

  Kommunicera med användare för att identifiera deras krav och samla information om dessa. Definiera alla relevanta användarkrav och dokumentera dem på ett begripligt och logiskt sätt för vidare analys och förtydligande.

 • Hantera implikation för äldre IT-lösningar

  Övervaka överföringsprocessen från en äldre IT-lösning till ett aktuellt system genom att kartlägga, gränssnitta, migrera, dokumentera och omvandla data.

 • Analysera IT-system

  Undersöka informationssystems funktion och prestanda för att beskriva deras användning och svagheter, ange deras ändamål, struktur och tjänster samt identifiera insatser och förfaranden för att förverkliga dem så effektivt som möjligt.

 • Utföra genomförbarhetsstudie

  Utvärdera och bedöma potentialen hos ett projekt, en plan, ett förslag eller en ny idé. Genomföra en standardiserad studie som bygger på omfattande undersökningar och forskning för att stödja beslutsprocessen.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Analysera programvaruspecifikationer

  Bedöma specifikationerna för en programvara eller ett system som ska utvecklas genom att identifiera funktionella och icke-funktionella krav, begränsningar och möjliga fallstudier som illustrerar interaktionen mellan programvara och användare.

 • Analysera en verksamhets IT-kontext

  Undersöka en organisations externa och interna miljö genom att kartlägga dess styrkor och svagheter för att skapa en bas för företagsstrategier och ytterligare planering.

 • Genomföra bedömningar av säkerhetsrisker

  Utföra olika säkerhetstester, t.ex. nätverkspenetrationstester, trådlösa tester, kodgranskning och bedömningar av trådlösa nätverk och/eller brandväggar, i enlighet med vedertagna branschmetoder och -protokoll för att identifiera och analysera potentiella sårbarhetsrisker.

 • övervaka systemprestanda

  Mäta systemets tillförlitlighet och prestanda före, under och efter komponentinstallation och under drift och underhåll av systemet. Välja och använda verktyg och teknik för övervakning av prestanda, t.ex. särskild programvara.

 • Lösa problem med IT-system

  Identifiera potentiella fel hos komponenter. Övervaka, dokumentera och informera om incidenter. Tillsätta lämpliga resurser med målet att minimera avbrott samt använda lämpliga diagnosverktyg.

 • Skapa datamodeller

  Använda specifika tekniker och metoder för att analysera datakraven i en organisations affärsprocesser i syfte att skapa modeller för dessa data, t.ex. konceptuella, logiska och fysiska modeller. De olika modellerna har särskilda strukturer och format.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Fastställa tekniska krav

  Specificera tekniska egenskaper hos varor, material, metoder, processer, tjänster, system, programvara och funktioner genom att identifiera och uppfylla de särskilda behov som ska tillgodoses i enlighet med kundernas krav.

 • Identifiera svagheter i it-system

  Analysera system- och nätarkitektur, maskinvaru- och programvarukomponenter samt data i syfte att identifiera svagheter och sårbarheter för intrång eller attacker.

Source: Sisyphus ODB