Yrke Ingenjörer (gruvutveckling)

Ingenjörer (gruvutveckling) projekterar och samordnar åtgärder för gruvutveckling, t.ex. tvärsågning, sänkning, drivning i flöts, lyft samt avlägsnande och återfyllning av täckmassor. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Säkerhetslagstiftning för gruvdrift

  Lagar, förordningar och riktlinjer för säkerhet vid gruvdrift.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Gruvdriftteknik

  Ingenjörsområden som är relevanta för gruvdrift. Principer, tekniker, förfaranden och utrustning som används vid mineralutvinning.

 • Geologiska faktorers påverkan på gruvdrift

  Kunskap om den påverkan geologiska faktorer, exempelvis förkastningars och stenars rörelser, har på gruvdrift.

Färdigheter

 • Använda programvara för gruvdriftsplanering

  Använda specialiserad programvara för att planera, utforma och skapa modeller för gruvdrift.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • övervaka gruvbyggen

  Förbereda och övervaka gruvverksamhet, t.ex. schakt- och tunnelbyggen.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Förhandla om markanskaffning

  Förhandla med markägare, arrendatorer, innehavare av mineralrättigheter eller andra berörda parter om mark som innehåller mineraltillgångar med syftet att köpa eller arrendera marken.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Kommunicera med gruvmotståndare

  Kommunicera med gruvmotståndare när det gäller utvecklingen av en potentiell mineralfyndighet.

 • Hantera utmaningar inom gruvindustrin

  Inta en positiv attityd under svåra förhållanden i gruvorna. Arbeta under press och anpassa sig efter omständigheterna på ett positivt sätt.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Ge råd om gruvutrustning

  Ge råd om gruvdrift och utrustning för bearbetning av mineraler samt kommunicera och samarbeta med tekniska experter.

 • Identifiera processförbättringar

  Identifiera möjliga förbättringar av operativa och ekonomiska resultat.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Utveckla alternativa gruvdriftsmetoder

  Utveckla nya metoder och förfaranden för gruvutveckling för att maximera gruvbrytningsresultaten, säkerställa efterlevnad av företagsstandarder samt industriella bestämmelser och krav.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Hantera stenavfall

  Hantera det avfall som samlats in under utvecklingsarbetet.

 • Utvärdera gruvutvecklingsprojekt

  Utvärdera metoder och förfaranden för gruvdrift, inbegripet avfallshantering, övergripande verksamhetsplaner, produktionstidsramar och finansierade utgifter.

Source: Sisyphus ODB