Yrke Omprövningshandläggare, socialförsäkringsfrågor

Omprövningshandläggare utreder bedrägerier inom socialförsäkringen som påverkar arbetstagares rättigheter. De reviderar och granskar ansökningar om förmåner och utreder ärenden som rör företag på grundval av klagomål från anställda. Inspektioner omfattar arbetskraftsrelaterade ärenden såsom utebliven betalning av löner eller utgifter. Omprövningshandläggare ser till att de anställda behandlas rättvist och i enlighet med lagen. De dokumenterar och rapporterar sina resultat för att garantera att de fordringar som de utreder är skäliga.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • Anställningslagstiftning

  Lagstiftningsområde som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och slår vakt om att arbetstagarna åtnjuter sina rättigheter enligt anställningsavtalet.

 • Offentliga program för social trygghet

  Olika områden inom social trygghet som staten tillhandahåller, vilka rättigheter medborgare har och vilka socialförsäkringsförmåner som finns, bestämmelser som reglerar socialförsäkringar och olika situationer där de gäller.

 • Sociallagstiftning

  Lagstiftning gällande skydd av individer och tillhandahållande av stöd och förmåner, t.ex. sjukförsäkringsförmåner, arbetslöshetsförmåner, välfärdssystem och andra statliga sociala trygghetssystem.

Färdigheter

 • Värna arbetstagarnas rättigheter

  Bedöma och hantera situationer där de rättigheter som fastställs i lagstiftning och företagspolicy för anställda kan åsidosättas och vidta lämpliga åtgärder för att skydda de anställda.

 • Fastställa policyöverträdelser

  Identifiera överträdelser av planer och strategier i en organisation, vidta lämpliga åtgärder genom sanktioner och redovisa vilka ändringar som behöver göras.

 • Genomföra arbetsplatsrevisioner

  Utföra revisioner och besiktningar av arbetsplatser för att säkra efterlevnad av regler och föreskrifter.

 • Kontrollera efterlevnaden av myndighetsföreskrifter

  Granska offentliga och privata organisationer för att säkerställa korrekt genomförande och efterlevnad av myndighetsföreskrifter som gäller för organisationen.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Undersöka ansökningar om sociala förmåner

  Undersöka om medborgare som ansöker om sociala förmåner är berättigade till dem genom att granska dokument, intervjua medborgaren och söka i den berörda lagstiftningen.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

Source: Sisyphus ODB