Yrke PR-konsult

PR-konsulter företräder företag eller organisationer gentemot berörda parter och allmänheten. De använder kommunikationsstrategier för att främja förståelse för kunders aktiviteter och image på ett gynnsamt sätt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Kommunikationsprinciper

  Gemensamma principer för kommunikation, t.ex. aktivt lyssnande, utarbetande av rapporter, anpassning av registret och respekt för andras medverkan.

 • Marknadsundersökning

  De processer, tekniker och ändamål som ingår i det första steget för att utveckla marknadsföringsstrategier, såsom insamling av information om kunder och fastställande av segment och mål.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Opinionsbildning

  Den process genom vilken uppfattningar och åsikter om något formas och uttrycks. De element som spelar en roll i den allmänna opinionen, till exempel informationsramar, psykologiska processer och flockbeteende.

 • Diplomati

  Förfaranden för att främja överenskommelser eller internationella avtal med andra länder genom att förhandla och försöka skydda hemstatens intressen samt underlätta kompromisser.

Färdigheter

 • Skapa relationer med medierna

  Anta en professionell inställning för att på ett effektivt sätt svara på mediernas krav.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Tala offentligt

  Vända sig till en grupp åhörare på ett strukturerat, medvetet sätt för att informera, påverka eller övertyga dem.

 • Hålla offentliga presentationer

  Tala offentligt och interagera med de personer som närvarar. Förbereda meddelanden, planer, diagram och annan information till presentationen.

 • Sköta pr

  Sköta public relations (PR) genom att hantera spridning av information mellan en individ eller en organisation och allmänheten.

 • Redigera pressmeddelanden

  Samla in information och skriva pressmeddelanden, anpassa registret till målgruppen och se till att budskapet förmedlas väl.

 • Utarbeta presentationsmaterial

  Utarbeta dokument, bildspel, affischer och andra medier som behövs för särskilda målgrupper.

 • Utföra intervjuer

  Ta reda på fakta om intervjuns kontext. Planera tillgängligheten. Förbereda dig själv beroende på kontexten och mediernas mångfald (radio, tv, webb, tidningar osv.) samt ge en intervju.

 • Utarbeta PR-strategier

  Planera, samordna och genomföra alla insatser som krävs i en PR-strategi, till exempel fastställa mål, förbereda kommunikation, kontakta partner och sprida information bland berörda parter.

 • Ge råd om PR

  Ge råd till företag eller offentliga organisationer om förvaltning av och strategier för PR för att säkerställa effektiv kommunikation med målpubliken och korrekt överföring av information.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

 • Ge råd om image

  Ge råd till en klient, till exempel en politiker, artist eller annan offentlig person, om hur hen kan presentera sig på ett sätt som vinner allmänhetens eller målgruppens gillande.

 • Analysera externa företagsfaktorer

  Bedriva forskning och analys av företagsexterna faktorer som konsumenter, ställning på marknaden, konkurrenter och den politiska situationen.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Organisera presskonferenser

  Organisera intervjuer med en grupp journalister för att göra ett tillkännagivande eller besvara frågor om ett visst ämne.

Source: Sisyphus ODB