Yrke Tekniker inom medicinteknik

Tekniker inom medicinteknik samarbetar med medicintekniska ingenjörer vid projektering, utarbetande och tillverkning av medicintekniska system, installationer och utrustning såsom pacemakers, MRT-maskiner och röntgenapparatur. De framställer, installerar, granskar, modifierar, reparerar, kalibrerar och utför underhåll på den medicintekniska utrustningen och dess stödsystem. De ansvarar för operativ beredskap, säker användning, ekonomisk drift och lämplig upphandling av medicinsk utrustning och medicinska anläggningar på sjukhus.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pneumatik

  Tillförsel av trycksatt gas för att producera mekanisk rörelse.

 • Medicintekniska produkter

  Utrustning och anordningar som används för att diagnostisera, förebygga och behandla medicinska problem. Medicintekniska produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, från sprutor och proteser till MRI-maskiner och hörapparater.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Testmetoder för medicintekniska produkter

  Metoder för att testa kvaliteten, tillförlitligheten och prestandan hos medicintekniska produkter samt produktens material och komponenter före, under och efter systemen utformas.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

 • Biomedicinsk ingenjörskonst

  De biomedicinska tekniska processer som används för att skapa medicintekniska produkter, proteser och behandlingar.

 • Elscheman

  Bildåtergivning av en elektrisk krets. Det visar kretsens komponenter som förenklade former samt ström- och signalanslutningar mellan enheterna. Det ger information om den relativa placeringen och arrangemanget av enheter och terminaler på anordningarna för att underlätta bygge eller underhåll av anordningen. Ett elschema används ofta för att lösa problem och för att se till att alla anslutningar har gjorts och att allt är på plats.

 • Material för medicintekniska produkter

  Olika material som används för att framställa medicintekniska produkter, t.ex. polymermaterial, termoplastiska material, härdplast, metallegeringar och läder. När valet av material görs måste hänsyn tas till medicinska föreskrifter, kostnader och biokompatibilitet.

 • Bestämmelser för medicintekniska produkter

  Nationella och internationella bestämmelser om tillverkning, säkerhet och distribution av medicintekniska produkter.

Färdigheter

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

 • Testa utrustning

  Utföra provningar genom att låta ett system, en maskin, ett verktyg eller annan utrustning genomgå en rad åtgärder under verkliga driftsförhållanden för att bedöma dess tillförlitlighet och lämplighet för att utföra sina uppgifter, och anpassa inställningarna i enlighet med detta.

 • Installera pneumatiska system

  Installera pneumatiska system och komponenter som skapar mekaniska rörelser såsom luftbromsar, pneumatiska cylindrar, luftkompressorer och andra system.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

 • Hantera relationer med ingenjörer

  Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Underhålla medicintekniska produkter

  Se till att alla medicintekniska produkter och apparater förvaras och hanteras på lämpligt sätt så att de bibehåller sin funktion och sina egenskaper.

 • Installera elektrisk och elektronisk utrustning

  Installera utrustning som kräver elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera eller utrustning för att generera, överföra eller mäta sådan ström och sådana fält. Denna utrustning inkluderar instrumentbrädor, elmotorer, generatorer eller likströmssystem.

 • Utföra rutinkontroller av maskiner

  Kontrollera maskiner och utrustning för att säkerställa tillförlitlig prestanda under användning och drift på arbetsplatser.

 • Leta information i tekniska resurser

  Läsa och tolka olika tekniska resurser som digitala eller tryckta ritningar och justeringsdata för att konfigurera en maskin eller ett arbetsredskap på rätt sätt eller montera mekanisk utrustning.

 • Tillverka medicintekniska produkter

  Tillverka medicintekniska produkter i enlighet med företagets specifikationer och nationella och internationella bestämmelser. Använda speciella material, verktyg och maskiner för att montera de medicintekniska produkterna. Använda gjutning, svetsning eller limning beroende på typen av medicinteknisk produkt. Hålla en hög renhetsgrad under hela tillverkningsprocessen.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Utföra underhåll på installerad utrustning

  Utföra underhåll på installerad utrustning på plats. Följa rutiner för att undvika nedmontering av utrustningen från maskiner eller fordon.

 • Reparera medicintekniska produkter

  Reparera eller modifiera medicintekniska produkter och stödutrustning i enlighet med specifikationerna.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Testa medicintekniska produkter

  Se till att medicintekniska produkter är lämpliga för patienten samt testa och utvärdera dem för att se till att de fungerar korrekt. Göra justeringar för att säkerställa lämplighet, funktion och komfort.

 • Hjälpa till med vetenskaplig forskning

  Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

Source: Sisyphus ODB