Yrke advokat

advokat
Credits: Shutterstock.com

Advokater tillhandahåller juridisk rådgivning till kunder och agerar på deras vägnar i rättsliga förfaranden och i enlighet med lagstiftningen. De förbereder, tolkar och studerar fall för att företräda sina klienter i olika sammanhang, till exempel inför domstolar och styrelser. De skapar argument för sina klienters räkning vid rättegångar i olika sammanhang i syfte att hitta ett rättsmedel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken domstolar

 • Advokatsbiträde
 • Åklare
 • Domare
 • Rättens sekreterare
 • Utmätningsman

Kunskap

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

Färdigheter

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Företräda klienter vid rättegångar

  Åta sig rollen som ombud för klienter i rättssalen. Lägga fram argument och bevis till förmån för klienten för att vinna målet.

 • Förhandla om advokatarvode

  Förhandla med kunder om ersättning för juridiska tjänster i eller utanför domstol, till exempel gällande tim- eller schablonavgifter.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Förhandla i rättsfall

  Förhandla å en klients vägnar vid ett rättsligt ärende för att uppnå det bästa resultatet för klienten och se till att alla beslut är förenliga med rättsliga bestämmelser.

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Lägga fram rättsliga argument

  Lägga fram rättsliga argument under en domstolsförhandling eller under förhandlingar, alternativt i skriftlig form efter en rättegång om rättegångens resultat och avgörandet, för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunden eller för att säkerställa att beslutet verkställs. Lägga fram dessa argument på ett sätt som är förenligt med bestämmelser och riktlinjer samt anpassat till fallets särdrag.

Source: Sisyphus ODB