Yrke advokatsekreterare

advokatsekreterare
Credits: Shutterstock.com

Advokatsekreterare sköter den dagliga administrativa verksamheten vid företag, notarius publicus-kontor och företag. De utför aktiviteter såsom e-postväxling, besvarande av samtal samt maskinskrivning. De kombinerar dessa arbetsmoment med specialkunskaper om och förståelse av de rutiner och koder som används inom juridisk verksamhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken sekreterare

 • Administrativ sekreterare
 • Chefssekreterare
 • Grupp- eller avdelningssekreterare
 • Kontorschef
 • Läkarsekreterare eller receptionist
 • Personlig assistent
 • Projektsekreterare
 • Protokollförare
 • Sekreterare (allmän)
 • Sekreterare, övrigt

Kunskap

 • Processrätt

  Den lag som omfattar de processrättsliga regler som tillämpas i domstolar samt regler om civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden.

 • Förfaranden vid rättsavdelning

  Olika processer, uppgifter, jargonger, roller inom en organisation samt andra särdrag inom den juridiska avdelningen på en organisation som t.ex. patent, rättsfall och regelefterlevnad.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

Färdigheter

 • Utföra rutinmässiga kontorsuppgifter

  Planera, förbereda och genomföra dagliga aktiviteter på kontor såsom utskick, mottagande av leveranser, informering av chefer och anställda samt säkerställande av smidigt arbete.

 • Hantera personalens program

  Planera och bekräfta möten med externa parter för kontorspersonalen, främst chefer och anställda på ledande befattningar.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Iaktta tidsfrister för förberedelse av rättssaker

  Planera och anpassa tidpunkter för utarbetandet av rättsliga handlingar, samla in information och bevismaterial samt kontakta klienter och advokater för att förbereda ärendet ordentligt.

 • Utföra sekreteraruppgifter

  Utföra administrativa uppgifter som arkivering, rapportskrivning och sköta postkorrespondens.

 • Kommunicera via telefon

  Kommunicera över telefon genom att ringa och svara på samtal punktligt, professionellt och artigt.

Source: Sisyphus ODB