Yrke analytiker för IKT-återställning efter problem

Analytiker för IKT-återställning efter problem utarbetar, upprätthåller och implementerar strategier och lösningar för IKT-återställning efter problem. De bistår de tekniska teamen, bedömer risker, utformar och utvecklar rutiner, dokumentation och strategier för återställning efter problem för att affärsverksamheten ska kunna fortsätta och återhämta sig med minimal förlust av data. De samordnar även säkerhetskopieringstest på system och valideringar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bästa praxis för säkerhetskopiering

  Förfaranden för att förbereda återställning av eller fortsatt tillgång till tekniska infrastrukturer som är av avgörande betydelse för en organisation.

 • It-problemhanteringstekniker

  Metoder för att fastställa lösningar till de bakomliggande orsakerna till it-incidenter.

 • IT-felsökningsverktyg

  IKT-verktyg som används för att testa och felsöka program och programvarukod, t.ex. GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind och WinDbg.

 • IT-återställningsmetoder

  Tekniker för återställning av hårdvaru- eller programvarukomponenter och data vid fel, misstag eller skada.

 • Riskanalys av produktanvändning

  Metoder för att analysera produktrelaterade risker i kundmiljöer, deras omfattning, konsekvenser och sannolika resultat, i syfte att mildra riskerna med hjälp av varningsmeddelanden, säkerhetsinstruktioner och underhållssupport.

 • Analysmetoder för IT-prestanda

  De metoder som används för att analysera programvara, ICT-system och nätverksresultat som ger vägledning om bakomliggande orsaker till problem inom informationssystemen. Metoderna kan analysera resursflaskhalsar, tillämpningstider, väntetider och resultat.

Färdigheter

 • Implementera IT-återställningssystem

  Utarbeta, hantera och implementera en återställningsplan för IT-system i händelse av kris i syfte att få tillgång till information och återupprätta systemets funktion.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Säkerhetskopiera

  Införa rutiner för säkerhetskopiering av data och system för att säkerställa permanent och tillförlitlig systemdrift. Säkerhetskopiering av data för att säkra information genom kopiering och arkivering för att säkerställa integritet under systemintegrering och efter förlust av data.

 • Identifiera IT-säkerhetsrisker

  Tillämpa olika metoder och tekniker för att identifiera potentiella säkerhetshot, säkerhetsöverträdelser och riskfaktorer med hjälp av IKT-verktyg för övervakning av IKT-system, analys av risker, sårbarheter och hot och utvärdering av beredskapsplaner.

 • Utveckla informationssäkerhetsstrategi

  Skapa företagsstrategi med hänsyn till säkerhet och skydd av information för att maximera integriteten kring, tillgången till och sekretessen kring data.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Upprätthålla en plan för driftskontinuitet

  Uppdatera metoder som omfattar åtgärder för att säkerställa att en organisations anläggningar kan fortsätta sin drift vid en rad olika oförutsedda händelser.

 • Bedöma påverkan IT-processer har på affärer

  Utvärdera de konkreta konsekvenserna av implementeringen av nya IKT-system och -funktioner på nuvarande affärsstrukturer och organisatoriska förfaranden.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Hantera systemsäkerhet

  Analysera ett företags kritiska tillgångar och identifiera svagheter och sårbarheter som kan leda till intrång eller angrepp. Tillämpa teknik för att upptäcka säkerhetsbrister. Förstå metoder inom cyberattacker och implementera effektiva motåtgärder.

 • Definiera säkerhetspolicyer

  Utforma och genomföra en skriftlig uppsättning regler och riktlinjer som syftar till att upprätthålla en organisations säkerhet med avseende på begränsningar av beteenden mellan berörda parter, skyddande mekaniska begränsningar och begränsningar av dataåtkomst.

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Hantera planer för återställande efter datorhaverier

  Utarbeta, testa och vid behov genomföra en åtgärdsplan för att hämta eller kompensera förlorade uppgifter från informationssystemet.

 • Optimera valet av IT-lösning

  Välja lämpliga lösningar på IKT-området beaktande av potentiella risker, fördelar och den övergripande effekten.

Source: Sisyphus ODB