Yrke analytiker för användargränssnitt

Analytiker för användargränssnitt bedömer kundinteraktion och kundupplevelse samt analyserar användarnas beteende, attityder och känslor när det gäller användning av en viss produkt, ett system eller en tjänst. De lägger fram förslag om förbättring av gränssnitt och användbarhet av produkter, system eller tjänster. I samband med detta tar de hänsyn till de praktiska, upplevelserelaterade, känslomässiga, meningsskapande och värdefulla aspekterna av interaktionen mellan människa och dator samt produktägande, användarens uppfattning om systemaspekter såsom användbarhet, användarvänlighet och effektivitet samt användarupplevelsens dynamik.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Programmets användbarhet

  Processen genom vilken man kan definiera och mäta lärbarhet, effektivitet, användbarhet och användarvänlighet för en programvara.

 • Människa-datorinteraktion

  Studiet av beteenden i samband med och interaktionen mellan digital utrustning och människor.

 • Beteendevetenskap

  Undersökning och analys av personers beteendemönster genom reglerade och levande observationer och disciplinerade vetenskapliga experiment.

 • Kognitiv psykologi

  Människans mentala processer som uppmärksamhetsförmåga, minne, språkanvändning, uppfattningsförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande.

 • Programinteraktionsdesign

  Metoder för att utforma interaktion mellan användare och en programvara eller tjänst för att tillgodose behoven och preferenserna hos de flesta personer som kommer att samverka med produkten och förenkla kommunikationen mellan produkter och användare, t.ex. målinriktad utformning.

Färdigheter

 • Analysera affärskrav

  Undersöka kundernas behov och förväntningar på en produkt eller tjänst för att identifiera och åtgärda inkonsekvenser och eventuella meningsskiljaktigheter mellan berörda parter.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Bedöma användares samspel med IT-program

  Utvärdera hur användarna interagerar med IKT-program för att analysera deras beteende, dra slutsatser (till exempel om deras motiv, förväntningar och mål) och förbättra programmens funktioner.

 • Genomföra forskningsintervju

  Använd professionell forsknings- och intervjumetoder/-tekniker för att samla in relevanta data, fakta eller information för att få nya insikter och för att fullständigt förstå den intervjuade personens budskap.

 • Bedöma programanvändbarhet

  Kontrollera att programvaruprodukten är lämplig för slutanvändaren. Identifiera användarproblem och göra justeringar för att förbättra användbarheten. Samla in indata om hur användare utvärderar programvaruprodukter.

 • Utvärdera kundfeedback

  Utvärdera kundfeedback för att ta reda på om kunderna är nöjda eller missnöjda med produkten eller tjänsten.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Utföra forskningsverksamhet om IT-användare

  Utföra forskningsarbete, t.ex. rekrytering av deltagare, schemaläggning av uppgifter, insamling av empiriska data, dataanalys och utformning av material, för att bedöma användares interaktion med ett IKT-system, ett program eller en applikation.

 • Skapa prototyp för lösningar för användarupplevelsen

  Projektera och ta fram modeller, prototyper och flöden för att testa lösningar för användarupplevelse (UX) eller samla in synpunkter från användare, kunder, partner eller intressenter.

 • Tillhandahålla teknisk dokumentation

  Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.

 • Använda gränssnittsmappning

  Undersöka alla interaktioner och beröringspunkter som människor har med en produkt, ett varumärke eller en tjänst. Fastställa nyckelvariabler såsom varaktighet och frekvens för varje beröringspunkt.

 • Bedriva kvantitativ forskning

  Genomföra en systematisk empirisk undersökning av observerbara fenomen med hjälp av statistiska, matematiska eller beräkningsrelaterade metoder.

Source: Sisyphus ODB