Yrke anläggningsarbetare

Anläggningsarbetare utför arbetsuppgifter avseende städning och förberedelse av byggplatser för civila byggnadsprojekt. Detta omfattar arbete med anläggning och underhåll av vägar, järnvägar och dammar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vägtrafiklagar

  Förstå vägtrafiklagar och trafikregler.

 • Muddringskonsoler

  Konfiguration av olika typer av muddringskonsoler. Hur funktionerna hos mudderverket placeras hos konsolen.

 • Utgrävningsmetoder

  De metoder för att avlägsna sten och jord som används på en utgrävningsplats och tillhörande risker.

 • Mekaniska verktyg

  Förstå maskiner och verktyg, inklusive utformning, användning, reparation och underhåll.

 • Järnvägsinfrastruktur

  Djup förståelse för järnvägsinfrastrukturens egenskaper: järnvägsteknik, spårmätare, signalering på järnväg, järnvägsförbindelser, o.s.v.

 • Arbetståg

  Ett arbetstågs sammansättning och funktioner, ett tåg som består av automatiska maskiner som avlägsnar, granskar, justerar och lägger järnvägsballast, sliprar och spår.

 • Kompakteringstekniker

  Det informationsområde som består av en rad olika tekniker för asfaltspridning på vägar. Varje teknik bestäms av det aktuella konceptet för asfaltblandning och metoden för asfaltläggning. Detta bestäms av aktuell rullning och fördelning av partiklar.

Färdigheter

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Inspektera dräneringskanaler

  Underhålla och rensa rännor, avloppssystem och andra vattenanläggningar för att säkerställa korrekt dränering och förebygga skador på infrastruktur såsom vägar och järnvägar.

 • Kontrollera vägmärken

  Kontrollera vägmärken för tecken på korrosion, föråldrade uppgifter, skador och bucklor samt se till att de är läsliga och reflekterande. Besluta om vilka åtgärder som ska vidtas när problem upptäcks.

 • Lägga underlag för rör

  Lägga underlag i en ränna för att stabilisera ett rör om så krävs. Lägga underlag under och omkring röret för att skydda det från miljöpåverkan.

 • Lägga rör

  Installera rörsystemet som används för att transportera en fluid, antingen en vätska eller en gas, från en punkt till en annan och ansluta det till ledningar för bränsle- och vattenförsörjning, luftrör och andra komponenter.

 • Lägga bärlager

  Lägga bärlager för en väg. Lägga fundament för vägen som bidrar till vattenavrinning från vägen och underlag till detta fundament i förekommande fall. Använda rätt material för detta, oftast en blandning av komponenter eller lokala sekundära material, ibland med tillsats av bindemedel.

 • Gräva i jord med mekanisk utrustning

  Använda mekanisk utrustning för att gräva upp och flytta jord. Forma gropar enligt utgrävningsplaner.

 • Förbereda underlag för asfaltering av väg

  Se till att ytan under vägen är lätt att asfaltera. Säkerställa att den är plan, stabil och kan motstå de mekaniska spänningarna från vägtrafiken.

 • Transportera byggmaterial

  Föra byggmaterial, verktyg och utrustning till byggarbetsplatsen och förvara dem korrekt med hänsyn till olika aspekter, t.ex. arbetstagarnas säkerhet och skydd mot försämring.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Placera skyddsräcken och brädor att gå på

  Placera skyddsräcken och brädor vid angivna punkter och höjder på arbetsställningen för att se till att arbetarna är säkra och förhindra att föremål ramlar ned. Fästa skyddsräcken med kopplingar eller kilar.

 • Lägga asfaltlager

  Använda olika asfaltsgraderingar för att lägga asfaltskikten på en väg. Lägga ett asfaltbottenskikt med låg bitumenhalt för att ge en stabil yta, ett bindningslager med medelhög bitumenhalt och ett ytskikt som innehåller det högst graderade materialet med högsta bitumenhalt för att tåla belastningen från vägtransporter. Sköta en stensättare för att lägga asfalt eller använda olika tekniker och instrument.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Utföra dräneringsarbete

  Gräva dräneringsdiken och lägga rörledningar eller rännor för att möjliggöra avrinning av överflödig vätska och undvika marksänkning eller andra skador.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Avlägsna vägyta

  Ta bort en befintlig vägyta. Använda lämpliga maskiner eller samordna med maskinoperatörer för att bistå vid utgrävning av vägbeläggningar av asfalt eller betong.

 • Inspektera asfalt

  Inspektera läggning av asfalt för att se till att specifikationerna uppfylls och att inga felaktiga flöden uppstår.

 • Kontrollera järnvägsspår visuellt

  Visuellt kontrollera att tågspår, sliprar och ballast är intakta. Detta görs vanligtvis som en reaktion på rapporter från arbetare eller upptäckt genom sensorer.

 • Guida förare av tunga byggfordon

  Vägleda en kollega vid körning av tung anläggningsutrustning. Följa användningen nära och förstå när det krävs återkoppling. Använda kommunikationstekniker som röst, kommunikationsradio, överenskomna gester och visselpipor för att förmedla lämplig information till operatören.

Source: Sisyphus ODB