Yrke ansvarig för IKT-kvalitetssäkring

Ansvariga för IKT-kvalitetssäkring fastställer och tillämpar en IKT-kvalitetsstrategi genom kvalitetsledningssystem i enlighet med interna och externa standarder och organisationens kultur. De säkerställer att ledningskontroller genomförs korrekt för att skydda tillgångar, dataintegritet och verksamheten. De fokuserar på uppfyllande av kvalitetsmål, bland annat upprätthållande av extern certifiering i enlighet med kvalitetsstandarder, samt övervakar statistik för att prognostisera kvalitetsresultaten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • IT-kvalitetspolicy

  Organisationens kvalitetspolicy och dess mål, den godtagbara kvalitetsnivån och de tekniker som ska användas för att mäta kvalitet, rättsliga aspekter och särskilda avdelningars skyldigheter som syftar till att säkerställa kvalitet.

 • Felaktigheter i programvara

  Avvikelser från standardbeteenden och exceptionella händelser i programsystemets prestanda, identifiering av incidenter som kan förändra systemets flöde och funktion.

 • Intern riskhanteringsprincip

  De interna riskhanteringspolicyer som identifierar, bedömer och prioriterar risker i en it-miljö. De metoder som används för att minimera, övervaka och kontrollera sannolikheten och följderna av katastrofala händelser som påverkar uppnåendet av affärsmålen.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Nivåer för programvarutestning

  Testernas omfattning i programvaruutvecklingsprocessen, till exempel provning av enheter, integrationstester, systemprovning och godkännandeprovning.

 • Kvalitetsmodeller för IT-process

  Kvalitetsmodellerna för IKT-tjänster som tar hänsyn till processernas mognad, införandet av rekommenderade metoder och deras definition samt institutionalisering som gör det möjlig för organisationen att tillförlitligt och hållbart producera nödvändiga resultat. Detta inkluderar modeller i diverse IKT-områden.

Färdigheter

 • Fastställa mål för kvalitetssäkring

  Fastställa mål och förfaranden för kvalitetssäkring och se till att de bibehålls och kontinuerligt förbättras genom att granska mål, protokoll, material, processer, utrustning och teknik för kvalitetsstandarder.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Utföra programvarutester

  Utföra tester för att säkerställa att en programvara fungerar felfritt under de specificerade kundkraven, med hjälp av specialiserade programvaruverktyg. Använda teknik och verktyg för provning av programvara för att identifiera programfel (buggar) och funktionsfel.

 • Sköta om IT-systemkvaliteten

  Säkerställa korrekt funktion som fullt ut överensstämmer med specifika behov och resultat i fråga om utveckling, integration, säkerhet och övergripande förvaltning av IT-system.

 • Utföra kvalitetsgranskningar

  Utföra regelbundna, systematiska och dokumenterade undersökningar av ett kvalitetssystem för kontroll av överensstämmelse med en standard som bygger på objektiva bevis såsom genomförande av processer, effektivitet när det gäller att uppnå kvalitetsmål samt att minska och eliminera kvalitetsproblem.

 • Säkerställa kontinuerlig beredskap för revisioner

  Säkerställa en konstant efterlevnad av standarder och krav, till exempel genom att hålla certifieringen uppdaterad och övervaka att verksamheten bedrivs enligt korrekta förfaranden, så att revisioner kan ske smidigt och inga negativa aspekter kan identifieras.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Tillhandahålla dokumentation om programvarutestning

  Beskriva testförfaranden för programvara för det tekniska teamet och analysera testresultaten för användare och kunder för att informera dem om programvarans status och effektivitet.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

Source: Sisyphus ODB