Yrke ansvarig för djurfoder

Ansvariga för djurfoder övervakar produktionsprocessen för djurfoder. De kontrollerar kvaliteten, tar prover för laboratorier, följer upp laboratorieresultaten och vidtar åtgärder i enlighet med resultaten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Temperaturskalor

  Celsius- och Fahrenheittemperaturskalor.

 • Hygienbestämmelser för djurfoder

  Regelverk som ålägger näringsidkare inom foderbranschen att följa normer för hygien och spårbarhet samt registrering och godkännande av sina anläggningar.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Kontaminationsrisker i samband med fabrikstillverkat djurfoder

  Kontaminering och svinnrisker relaterade till djurfoder. Förebyggande och reaktion.

Färdigheter

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Hantera dokumentation för fabrikstillverkat djurfoder

  Registrera erforderliga transportdokument för fabrikstillverkat djurfoder. Registrera foder som innehåller läkemedel.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Ta emot råvaror för djurfoder

  Säkerställa upphandling och mottagande av råvaror, planering och genomförande av produktionen samt lastning och leverans av foder.

 • Kontrollera mindre omfattande underhållsarbete

  Uppföljning av underhåll och reparationer som ska utföras. Lösa mindre problem och överlåta svårare problem på den underhållsansvariga personen.

 • Kontrollera kvaliteten hos produkter i produktionslinjen

  Kontrollera produktkvaliteten i produktionslinjen och ta bort defekta varor före och efter förpackning.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Minska resursslöseri

  Utvärdera och identifiera möjligheter att använda resurserna mer effektivt och kontinuerligt sträva efter att minska slöseriet med försörjningstjänster.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Ta hänsyn till miljön vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa en miljövänlig policy vid arbete med naturresurser, t.ex. kött, frukt och grönsaker. Detta innebär att hantera resurser på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt, samtidigt som man försöker minimera trycket på ekosystemet.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Följa upp laboratorieresultat

  Analysera laboratorieresultat och tillämpa dem genom att anpassa produktionsprocessen. Rapportera, granska och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

 • Undersöka produktionsprover

  Undersöka produktionsprover visuellt eller manuellt för att kontrollera egenskaper som klarhet, renhet, konsistens, fukt och textur.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Utföra kvalitetskontroller vid livsmedelstillverkning

  Säkerställa kvaliteten i alla aspekter som ingår i livsmedelstillverkningsprocessen.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Kontrollera tillverkning

  Planera, samordna och leda all produktionsverksamhet för att säkerställa att varor tillverkas i tid, i rätt ordning, håller tillräcklig kvalitet och har rätt sammansättning, från intag av varor till leverans.

Source: Sisyphus ODB