Yrke ansvarig för trädgårdsodling

Ansvariga för trädgårdsodling planerar produktion, leder verksamheten och deltar i produktionsarbeten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ledarskapsprinciper

  Egenskaper och värden som hjälper en ledare i interaktioner med sina anställda och företaget och ger instruktioner under hela hans/hennes karriär. Dessa principer är också ett viktigt verktyg vid själutvärdering för att identifiera styrkor och svagheter och eftersträva självförbättring.

 • Projektledningsprinciper

  Olika aspekter och steg som ingår i projektledning.

 • Beskärningsteknik

  Tekniker för att selektivt avlägsna delar av träd och växter för att främja bättre tillväxt och regenerering.

 • Trädgårdsskötsel

  Normal odlingspraxis, inbegripet men inte begränsat till plantering, beskärning, korrigerande beskärning och gödsling.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Budgetprinciper

  Principer för att uppskatta och planera prognoser för affärsverksamhet, sammanställa regelbundna budgetar och rapporter.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Typer av lagringsutrymmen

  Olika typer av anordningar och utrymmen som används för att lagra information, och kvalitetskriterierna för dessa.

 • Typer av beskärning

  Olika metoder för att trädbeskärning, t.ex. gallring, utskärning m.m.

 • Kvalitetskriterier för lagringsutrymmen

  Kvalitetskriterier för lagringsanläggningar, t.ex. säkra låsningssystem, ventilation, regelbundet inspekterade system för brandsäkring osv.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Principer för gödning

  Undersökning av växt- och markstruktur samt klimat- och miljöfrågor inom agronomisk produktion.

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

 • Bevattningsprinciper

  Metoder, principer och system för vattenförsörjning till mark eller grödor med hjälp av rör, sprinklersystem, diken eller vattendrag.

 • Skördemetoder för grödor

  De olika metoder, tider och den utrustning som används vid skörd av olika grödor och växter.

 • Växthustyper

  Olika typer av växthus (plast, glas) och andra trädgårdsanläggningar som drivbänkar, grobäddar, bevattningssystem, förvaringsutrymmen och skyddande anordningar osv.

 • Växtförökning

  Typer av olika förökningsmetoder, material och frön samt deras hälso- och kvalitetskriterier.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

Färdigheter

 • Optimera produktionen

  Analysera och identifiera styrkor och svagheter hos lösningar, slutsatser eller tillvägagångssätt vid problem; formulera och planera alternativ.

 • Använda trädgårdsmaskiner

  Använda trädgårdsmaskiner och assistera med service. Se till att fordonen är trafiksäkra innan arbetet påbörjas.

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Utarbeta produktionsplaner inom jordbruk

  Utarbeta planer för plantering, beräkna kulturens skötselbehov under alla tillväxtfaser.

 • Upprätthålla markens växtnäring

  Hantera och stödja markens övergripande växtnäring. Utföra metoder för hållbar trädgårdsskötsel och integrerat växtskydd i trädgårdar både utomhus och inomhus.

 • Beskära växter

  Beskära växter med lämpliga verktyg för olika ändamål, som underhållsbeskärning, beskärning för tillväxt, beskärning för fruktbildning, beskärning av knoppar och mängdminskning.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Säkerställa jordens bördighet

  Analysera marken för att avgöra vilken typ och mängd av gödselmedel som krävs för maximal produktion.

 • Samordna växthusmiljöer

  Ta hand om uppvärmning och kylning av växthus. Arbeta tillsammans med mark- och byggnadsförvaltare för att hålla bevattningssystemen och trädgårdsutrustningen i gott skick.

 • Fatta oberoende verksamhetsbeslut

  Fatta omedelbara verksamhetsbeslut utan att hänvisa till andra, med beaktande av omständigheterna samt relevanta förfaranden och lagstiftning. Avgöra vilket alternativ som är bäst i en viss situation.

 • Ansvara för växtodling

  Övervaka och analysera den totala produktionen av grödor för att säkerställa en effektiv produktionsprocess med beaktande av miljöbestämmelserna.

 • Odla växter

  Genomföra växtodlingsaktiviteter. Utföra en tillväxtkontroll med hänsyn till de villkor som gäller för en viss växttyp.

 • Använda informationssystem och databaser om jordbruk

  Använda relevanta informationssystem och databaser för att planera, förvalta och driva jordbruksföretag och sköta produktion.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Föröka växter

  Genomföra förökningsaktiviteter genom att tillämpa lämpliga förökningsmetoder såsom ympning av sticklingar eller generativ förökning beroende på typ av växt. Genomföra förökningskontroll med hänsyn till föreskrivna villkor för en viss växttyp.

 • Upprätthålla växthälsa

  Hantera och främja den övergripande växthälsan. Tillämpa metoder för hållbar trädgårdsskötsel och integrerad skadedjurshantering i både utomhus- och inomhusträdgårdar.

 • Leda tillverkningsföretag

  Organisera och instruera personal, planera produktionsstrategier och -program, inklusive försäljning. Utföra beställningar av insatsvaror, material, utrustning och hantera lagren m.m. Medvetenhet om företagens och kundernas behov och justeringar i enlighet med planer och strategier. Uppskatta resurs- och kontrollbudgeten för företag och tillämpa principerna för företagsekonomi, produktion och projektledning.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Upprätta jord- och växtförbättringsprogram

  Utveckla och ge råd om införandet av program för jordhälsa och växtnäring.

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

Source: Sisyphus ODB