Yrke ansvarig för växtodling

Ansvariga för växtodling planerar produktionen, leder verksamheten och deltar i produktionsarbetet vid anläggningar för produktion av grödor.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

 • Typer av lagringsutrymmen

  Olika typer av anordningar och utrymmen som används för att lagra information, och kvalitetskriterierna för dessa.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

 • Teknisk utrustning för växtodling

  Metoder för service, underhåll och justering av teknisk utrustning, maskiner och installationer som används för vegetabilieproduktion

 • Principer för gödning

  Undersökning av växt- och markstruktur samt klimat- och miljöfrågor inom agronomisk produktion.

 • Skördemetoder för grödor

  De olika metoder, tider och den utrustning som används vid skörd av olika grödor och växter.

 • åtgärder mot växtsjukdomar

  Typer och egenskaper av sjukdomar hos växter och grödor. Olika slags bekämpningsmetoder, aktiviteter med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växt eller gröda, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Ledarskapsprinciper

  Egenskaper och värden som hjälper en ledare i interaktioner med sina anställda och företaget och ger instruktioner under hela hans/hennes karriär. Dessa principer är också ett viktigt verktyg vid själutvärdering för att identifiera styrkor och svagheter och eftersträva självförbättring.

 • Växtarter

  De olika typerna av växter, träd och buskar och deras särskilda egenskaper. 

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Agronomiska produktionsprinciper

  Teknik, metoder och principer för konventionell agronomisk produktion.

Färdigheter

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

 • Säkerställa jordens bördighet

  Analysera marken för att avgöra vilken typ och mängd av gödselmedel som krävs för maximal produktion.

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

 • Leda tillverkningsföretag

  Organisera och instruera personal, planera produktionsstrategier och -program, inklusive försäljning. Utföra beställningar av insatsvaror, material, utrustning och hantera lagren m.m. Medvetenhet om företagens och kundernas behov och justeringar i enlighet med planer och strategier. Uppskatta resurs- och kontrollbudgeten för företag och tillämpa principerna för företagsekonomi, produktion och projektledning.

 • Ansvara för växtodling

  Övervaka och analysera den totala produktionen av grödor för att säkerställa en effektiv produktionsprocess med beaktande av miljöbestämmelserna.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Sköta teknisk utrustning

  Upprätthålla en förteckning över odlingsapparatur och -utrustning. Beställa ytterligare material vid behov.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Leda jordbrukspersonal

  Rekrytera och leda anställda. Detta inbegriper att fastställa organisationens arbetsbehov samt fastställa kriterier och förfaranden vid rekrytering. Utveckla personalens kompetens på grundval av företagets och individers nuvarande och framtida behov. Säkerställa personalens hälsa och säkerhet, inbegripet genomförandet av alla relevanta förfaranden och förfaranden inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, med regelbundna uppföljningar.

Source: Sisyphus ODB