Yrke arbetare inom växtodling

Arbetare inom växtodling utför praktiska arbeten och bistår vid produktion av jordbruksgrödor. 

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Odla växter

  Genomföra växtodlingsaktiviteter. Utföra en tillväxtkontroll med hänsyn till de villkor som gäller för en viss växttyp.

 • Förbereda planteringsyta för plantering

  Förbereda planteringsyta och jord för plantering genom gödsling, marktäckning och ogräsbekämpning. Ta hänsyn till förhållandena i området, jorden och anläggningstypen.

 • Förbereda planteringsyta

  Förbereda planteringsyta och mark för plantering genom till exempel gödsling, komposttäckning för hand eller med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner; förbereda frön och växter för sådd och plantering genom att säkerställa kvaliteten på dessa. Så och plantera för hand, med hjälp av mekaniska verktyg eller maskiner och i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Utföra åtgärder för att bekämpa sjukdomar och skadedjur

  Vidta åtgärder för bekämpning av sjukdomar och skadegörare med hjälp av konventionella eller biologiska metoder och med beaktande av klimat, typ av växt eller gröda samt arbetsmiljö- och miljöskyddsbestämmelser. Förvara och hantera bekämpningsmedel i enlighet med rekommendationer och lagstiftning.

 • Skörda grödor

  Slå, plocka eller klippa jordbruksprodukter manuellt eller med hjälp av ändamålsenliga verktyg och maskiner. Med beaktande av relevanta kvalitetskriterier för produkter, hygienföreskrifter och med hjälp av lämpliga metoder.

 • Föröka växter

  Genomföra förökningsaktiviteter genom att tillämpa lämpliga förökningsmetoder såsom ympning av sticklingar eller generativ förökning beroende på typ av växt. Genomföra förökningskontroll med hänsyn till föreskrivna villkor för en viss växttyp.

 • Kontrollera fält

  Kontrollera fruktträdgårdar, fält och produktionsområden för att förutsäga när grödor är mogna. Uppskatta hur mycket skador vädret kan åsamka grödor.

 • Lagra produkter

  Lagra produkter på ett sätt som säkerställer kvalitet och överensstämmelse med standarder och föreskrifter. Se till att lagerlokalerna uppfyller sanitetskrav genom att reglera temperatur, uppvärmning och luftkonditionering i lagerutrymmena.

 • Lagra grödor

  Lagra och bevara grödor i enlighet med normer och föreskrifter för att säkerställa deras kvalitet. Se till att lagringsutrymmena hålls i ordning i enlighet med hygienstandarder genom att reglera temperatur, värme och luftkonditionering i lagerutrymmen.

 • Förbereda utrustning inför skörd

  Förbereda utrustningen för skörd. Övervaka att högtryckstvättaggregat, uppvärmning eller luftkonditionering fungerar på ett smidigt sätt; övervaka temperaturen i lokalerna. Se till att traktorer och andra fordon fungerar väl.

 • Underhålla lagringsutrymmen

  Underhålla eller säkerställa underhåll av rengöringsutrustning samt tillse uppvärmning eller luftkonditionering av lagringsanläggningar och övervaka temperaturen i lokalerna.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

 • Utföra gödsling

  Utföra gödslingsuppgifter för hand eller med hjälp av lämplig utrustning i enlighet med gödslingsanvisningar, med beaktande av miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser och -förfaranden.

Source: Sisyphus ODB