Yrke arbetsledare, anläggningsdykning

Arbetsledare (anläggningsdykning) övervakar anläggningsprojekt under vatten såsom tunnlar, kanalslussar och bropelare. De handleder och instruerar anläggningsdykare och ser till att de följer säkerhetsbestämmelserna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Dykfartygssystem

  Egenskaper, funktion och sätt att arbeta med dynamiska positioneringssystem, byggpråmar och stödfartyg för dykning.

 • Förutsättningar för dykoperation

  Operativ plan och beredskapsplan för dykning, dvs. dykutrustning, dyksignaler och tryckutjämningsförfaranden som ska användas under operationen samt eventuella nödförfaranden som kan behöva användas under operationen.

 • Dykutrustning

  Utrustning som används för dykning, inklusive våtdräkter och torrdräkter, hjälmar, dykutrustning och försörjningsslangar som är anslutna ovan vattenytan.

Färdigheter

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Inspektera byggarbetsplatser

  Säkerställa hälsa och säkerhet under byggprojektet genom att regelbundet inspektera byggarbetsplatsen. Identifiera risker för människor eller arbetsutrustning.

 • Samordna byggarbete

  Samordna arbetet som utförs av flera byggnadsarbetare eller besättningar för att se till att uppgifterna inte stör varandra och att arbetet utförs i tid. Hålla sig uppdaterad om hur de olika besättningarnas arbete fortskrider och uppdatera tidsplanen vid behov.

 • Följa lagstadgade krav för dykarbete

  Se till att dykarbetet uppfyller rättsliga krav.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Säkerställa dykteamets säkerhet och hälsa

  Övervaka dykteamens säkerhet. Se till att insatsen utförs från en säker, lämplig plats i enlighet med dykningshandboken. Vid behov besluta om det är säkert att utföra dykningen.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Säkra arbetsområde

  Säkra arbetsområde genom att markera gränser, begränsa tillträdet, sätta ut skyltar och vidta andra åtgärder för att garantera säkerheten för allmänheten och personalen.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Planera resursfördelning

  Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Kontrollera dykutrustning

  Kontrollera dykutrustning för att försäkra sig om att den är lämplig. Se till att all dykutrustning undersöks av en kompetent person före användning, minst en gång per dag när den ska användas. Se till att den testas och repareras på lämpligt sätt.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Kontrollera att planerad dyktid respekteras

  Se till att en dykare återvänder från ett visst djup efter att den planerade tidsfristen har löpt ut.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Genomföra dykplaner

  Genomföra dykplaner, arbeta tillsammans med kunden, fartygsgrupperna och de marina inspektörerna.

 • Säkerställa att dyk görs enligt planerna

  Se till att dyket sker i enlighet med den operativa planen och beredskapsplanen.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Avbryta dyk vid behov

  Avsluta eller avbryta dykoperationen om du bedömer att operationen riskerar att äventyra hälsan eller säkerheten för en inblandad person.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

Source: Sisyphus ODB