Yrke arbetsledare, avfallsdeponi

Arbetsledare (avfallsdeponi) samordnar deponiers och deponipersonalens aktiviteter och verksamhet. De undersöker lagstiftning om avfallshantering, säkerställer att deponier uppfyller kraven samt leder avfallshanteringsarbeten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Lagstiftning om avfallstransporter

  Förordningar och lagstiftning om säker transport av farliga och icke-farliga avfallsmaterial, produkter och anordningar.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

Färdigheter

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Kommunicera med sophämtningspersonal

  Kommunicera med personal som hämtar avfall från olika platser och transporterar det till sophanteringsanläggningar i syfte att säkerställa optimalt samarbete och effektiva förfaranden för hantering och bortskaffande av avfall.

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Sköta avfallshanteringsanläggning

  Förvalta driften av en anläggning som hanterar behandling och bortskaffande av avfall, t.ex. förfaranden för sortering, återvinning och lagring, och säkerställa att anläggningen och dess utrustning underhålls samt att förfarandena överensstämmer med lagstiftningen.

 • Samordna förfaranden för avfallshantering

  Samordna driften av en anläggning eller organisation som hanterar avfall, t.ex. insamling, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, för att säkerställa optimal driftseffektivitet, förbättra metoderna för avfallsminskning och säkerställa att lagstiftningen efterlevs.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Schemalägga regelbundet underhåll av maskiner

  Schemalägga och utföra regelbundet underhåll, rengöring och reparation av all utrustning. Beställa nödvändiga maskindelar och uppgradera utrustning när så krävs för att säkerställa optimal prestanda.

 • övervaka avfallshanteringsutrustning

  Övervaka driften av utrustning som används för behandling och bortskaffande av farligt avfall eller icke-farligt avfall för att säkerställa att den fungerar och överensstämmer med lagstiftningen samt kontrollera eventuella fel.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

Source: Sisyphus ODB