Yrke arbetsledare, avfallshantering

Arbetsledare inom avfallshantering samordnar anläggningar för insamling, återvinning och bortskaffande av avfall. De övervakar avfallshanteringen, ser till att miljönormerna följs och övervakar personalen. De bidrar till utarbetandet av avfallshanteringsmetoder i syfte att minska avfallsmängderna och förebygga överträdelser av avfallslagstiftningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

Färdigheter

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Ansvara för avfallshantering

  Övervaka deponering av biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med föreskrifter.

 • övervaka anställdas säkerhet

  Se till att personalen på platsen är säker; övervaka korrekt användning av skyddsutrustning och kläder; förstå och genomföra säkerhetsförfaranden.

 • Fastställa rutter för avfallsinsamling

  Fastställa och beskriva de rutter som skulle säkerställa effektiv och snabb avfallsinsamling i det angivna området.

 • Planera arbetet

  Planera sin tid och sina resurser för att kunna utföra sina uppgifter i tid.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Hantera budget för återvinningsprogram

  Hantera det årliga återvinningsprogrammet med motsvarande budget åt en organisation.

 • Upprätta förfaranden för anläggningsavfall

  Medverka i utformning och hantering av gruvavfall och avfallsdumpning i enlighet med geotekniska, driftsmässiga och lagstadgade krav.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

Source: Sisyphus ODB