Yrke arbetsledare, demontering

Arbetsledare (demontering) övervakar arbetsmoment inom demonteringsarbeten, till exempel avlägsnande och eventuell återvinning av industriutrustning och maskiner eller avveckling av anläggningar. De fördelar arbetsuppgifter bland arbetstagare och övervakar att allt arbete sker i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Om problem uppstår ska de samråda med ingenjörer och fatta snabba beslut för att lösa problem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

  • Rivningsmetoder

    Olika metoder för att riva strukturer, t.ex. genom kontrollerad implosion, nyttjande av en rivningskula eller tryckluftsborr eller via selektiv demolering. Kunskap om vilken metod som bör användas utifrån konstruktionstyp, tidsbegränsningar, miljöaspekter och kompetens.

Färdigheter

  • Leda arbete

    Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

  • övervaka anställdas säkerhet

    Se till att personalen på platsen är säker; övervaka korrekt användning av skyddsutrustning och kläder; förstå och genomföra säkerhetsförfaranden.

  • Utvärdera arbetstagares arbete

    Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

  • Föra register över arbetsprocesser

    Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

  • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

    Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

  • Samordna byggarbete

    Samordna arbetet som utförs av flera byggnadsarbetare eller besättningar för att se till att uppgifterna inte stör varandra och att arbetet utförs i tid. Hålla sig uppdaterad om hur de olika besättningarnas arbete fortskrider och uppdatera tidsplanen vid behov.

  • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

    Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

  • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

    Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

  • Göra i ordning plats för byggnation

    Bereda mark eller lokaler för anläggning av trä- och stenterrasser, stängsel och markytor. Detta omfattar mätning och planering av platsen samt läggning av sten och kakel.

  • Planera skift för anställda

    Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

  • Hantera relationer med chefer

    Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

  • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

    Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

  • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

    Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

  • Känna till farorna hos farligt gods

    Vara medveten om de hot som potentiellt farligt gods utgör, som t.ex. kan vara förorenande, giftigt, frätande eller explosivt.

  • Handleda anställda

    Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

  • Planera resursfördelning

    Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

  • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

    Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

  • Granska tillstånd för byggplaner

    Se över planer för överensstämmelse med koder och tillstånd för konstruktion.

  • Ge råd om byggmaterial

    Ge råd om och testa diverse byggmaterial.

Source: Sisyphus ODB