Yrke arbetsledare, djurpark

Arbetsledare på djurparker ansvarar för ledning av ett team av djurvårdare. De arbetar med daglig vård och skötsel av djur samt (i samarbete med medarbetare) långsiktig ledning och organisation av arter och visningsområden inom deras ansvarsområde. De ansvarar även för olika aspekter av personalförvaltningen för djurvårdare inom deras respektive ansvarsområde. Beroende på djurparkens och ansvarsområdets storlek kan de ha ytterligare ansvar för utnämning av personal och budgetering.   

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

Färdigheter

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Boka möten

  Boka och planera yrkesutnämningar eller möten för kunder eller överordnade.

 • Bedöma djurs näringsstatus

  Bedöma djurs näringsstatus, fastställa obalanser i kosten och föreskriva korrigering.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Tillhandahålla en berikande miljö för djur

  Tillhandahålla en berikande miljö för djur där de får ge uttryck för sitt naturliga beteende, inbegripet anpassning av miljöförhållanden, tillhandahållande av utfodring och problemlösningsövningar, samt genomförande av skötselaktiviteter, sociala aktiviteter och träningsaktiviteter.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Administrera specifika läkemedel för att underlätta befruktning

  Administrera specifika läkemedel för synkronisering av avelscykler till djur i enlighet med veterinär- och ägarinstruktioner. Detta inbegriper säker användning och lagring av läkemedel och utrustning samt registerföring.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Assistera vid allmänna veterinärmedicinska förfaranden

  Bistå veterinärer genom att förbereda både djuret och utrustningen för medicinska ingrepp samt ge vård och omsorg till de djur som genomgår ett medicinskt ingrepp.

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Organisera zoologiska utställningar

  Organisera zoologiska utställningar och visa upp levande djur samt zoologiska samlingar.

 • Följa säkerhetsföreskrifter för djurparker

  Följa säkerhetsregler och -föreskrifter för djurparker för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid arbete med djurparksdjur och garantera säkerheten för djurparksbesökare.

 • Bedöma djurmiljöer

  Utvärdera djurets miljö, inklusive kvantifiering av ventilation, utrymme och bo och mäta dem mot ”de fem friheterna”: frihet från hunger eller törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada eller sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende, frihet från rädsla och nöd.

 • Leda arbetet

  Övervaka, instruera och planera arbetet för team eller enskilda medlemmar i teamet. Upprätta tidsscheman och se till att de följs.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • Ge djuren möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende

  Vara medveten om djurens naturliga beteende och anpassa omgivningen för att uppmuntra detta beteende. Detta kan innebära förändringar av miljöer, foder, gruppsammansättningar, rutiner för djurhållning osv.

 • Ansvara för djurparkspersonal

  Ansvara för djurparkspersonal, inbegripet djurparkens personal på alla nivåer och/eller veterinärer och/eller utbildare och/eller parkförvaltare.

 • Leda en arbetsgrupp

  Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler inom alla avdelningar inom organisationen och stödfunktioner, både internt och externt, för att säkerställa att gruppen är medveten om avdelningens/affärsenhetens normer och mål. Implementera de disciplinära åtgärder och klagomålsförfaranden som krävs för att säkerställa att en rättvis och konsekvent metod för att hantera resultaten uppnås konsekvent. Bistå i rekryteringsprocessen och leda, utbilda och motivera anställda att uppnå/överskrida sin potential med hjälp av effektiva metoder för prestationshantering. Uppmuntra och utveckla en gruppetik bland alla anställda.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Delegera uppgifter

  Delegera aktiviteter och uppgifter till andra beroende på deras förmåga, förberedelsenivå, behörighet och rättsligt fastställda arbetsområde. Se till att människor förstår vad de ska göra och när de ska göra det.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Vårda ungdjur

  Bedöma behoven hos avkommor och ungdjur. Utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder vid problem med avkommas eller ungdjurs hälsa.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

 • Bedöma djurhantering

  Utvärdera hantering av diverse djur, inklusive skötsel, välbefinnande och boendeförhållanden för djur i djurparker, naturparker, stall, gårdar eller djurförsöksanläggningar.

 • Vara ordförande vid ett möte

  Leda ett möte med en grupp människor för att utarbeta planer och beslut som ska genomföras av företaget.

 • Främja djurskyddet

  Främja god praxis och arbeta med medkänsla för att upprätthålla och främja en hög djurskyddsstandard i alla situationer samt anpassa personligt beteende och hantera miljöfaktorer på ändamålsenligt sätt.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Koordinera evenemang

  Ansvara för evenemang genom att hantera budget och logistik samt tillse stöd, säkerhet, krisplaner och uppföljning för evenemanget.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

Source: Sisyphus ODB