Yrke arbetsledare, elinstallation

Arbetsledare (elinstallation) övervakar arbeten inom installation och service av elkablar och övrig elinfrastruktur. De tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • övervakningsteknik för byggnadssystem

  Datorbaserade styrsystem som övervakar mekanisk och elektrisk utrustning i en byggnad såsom värme-, ventilations-, säkerhets- och belysningssystem.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Elscheman

  Bildåtergivning av en elektrisk krets. Det visar kretsens komponenter som förenklade former samt ström- och signalanslutningar mellan enheterna. Det ger information om den relativa placeringen och arrangemanget av enheter och terminaler på anordningarna för att underlätta bygge eller underhåll av anordningen. Ett elschema används ofta för att lösa problem och för att se till att alla anslutningar har gjorts och att allt är på plats.

Färdigheter

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Planera resursfördelning

  Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

 • Beställa byggmaterial

  Beställa material som behövs till ett byggprojekt och se till att köpa det bäst lämpade materialet till ett fördelaktigt pris.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Testa elektroniska enheter

  Testa elektroniska enheter med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vidta åtgärder vid behov.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Kontrollera elmaterial

  Kontrollera elmaterial för tecken på skador, fukt, saknade komponenter eller andra problem.

 • Besvara anbudsförfrågningar

  Ta fram priser och dokument för de produkter som kunder kan köpa.

 • Testa förfaranden för elöverföring

  Utföra test på kraftledningar och kablar samt annan utrustning som används för överföring av elkraft för att säkerställa att kablarna är välisolerade, att spänningen kan kontrolleras väl och att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

Source: Sisyphus ODB