Yrke arbetsledare, elkraft

Arbetsledare (elkraft) övervakar anläggning och underhåll av kraftledningar och tillhörande utrustning. De tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Elektrisk urladdning

  Egenskaper och tillämpningar för elektrisk urladdning, inklusive spänning och elektroder.

 • Kraftledningstorn

  Höga konstruktioner som används för överföring och distribution av elenergi och som bär upp kraftledningar, t.ex. kraftledningstorn för högspänningsförsörjning av likström och växelström. Olika typer av tornkonstruktioner och material som används i dessa samt olika strömtyper.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

Färdigheter

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Bedöma områden för installation av elledningar

  Bedöma områden för att ta reda på lämpliga platser för installation av underjordiska eller luftledningar och kablar samt för att bedöma områdets energibehov och hur det skulle kunna anslutas bättre till nätet.

 • Säkerställa säkerheten vid elkraftsverksamhet

  Övervaka och kontrollera driften av ett system för överföring och distribution av elkraft för att säkerställa att stora risker kontrolleras och förebyggs, bland annat risker för dödande elchocker, skador på egendom och utrustning samt instabilitet i fråga om överföring och distribution.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Kontrollera kompatibilitet av olika material

  Se till att materialen är lämpliga att använda tillsammans, och om det finns några förutsebara störningar.

 • Använda säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Planera och förbereda all dokumentation och utrustning som rör arbete på hög höjd i syfte att informera arbetarna under din tillsyn och instruera dem i hur man arbetar säkert.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Testa förfaranden för elöverföring

  Utföra test på kraftledningar och kablar samt annan utrustning som används för överföring av elkraft för att säkerställa att kablarna är välisolerade, att spänningen kan kontrolleras väl och att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Inspektera underjordiska kraftkablar

  Inspektera underjordiska kraftkablar under installations- eller reparationsverksamhet för att identifiera fel och bedöma skadans omfattning eller behovet av reparationer, och se till att de installeras och underhålls på rätt sätt.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Inspektera luftkraftledningar

  Inspektera de strukturer som används för överföring och distribution av elektrisk energi, bland annat ledare och stolpar, för att identifiera skador och reparationsbehov samt se till att rutinunderhåll utförs.

Source: Sisyphus ODB