Yrke arbetsledare, gasanläggning

Arbetsledare (gasanläggning) övervakar bearbetning av gas för kommunala och energitjänster genom att kontrollera kompressorer och övrig processutrustning för att säkerställa normal drift. De övervakar underhåll av utrustningen och genomför provningar för att upptäcka problem eller avvikelser och för att säkerställa kvalitet.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Gastorkning

  Processer som syftar till att avlägsna vatten från naturgas, t.ex. absorptionsprocess med glykol eller aktiverad aluminiumoxid.

 • Gasbränsle

  Gasformiga bränslen, till exempel acetylen, oxybensin, oxyhydrogen m.fl., samt dess olika kvaliteter, tillämpningar och de faror som är kopplade till dem.

 • Avlägsnande av föroreningar i gas

  Processer som används för att avlägsna föroreningar som kvicksilver, kväve och helium från naturgas med hjälp av metoder med aktivt kol och molekylsiktning samt återvinning av det avlägsnade materialet om det är kommersiellt gångbart.

Färdigheter

 • Säkerställa underhåll av utrustning

  Se till att den utrustning som krävs för verksamheten regelbundet kontrolleras avseende fel, att rutinunderhåll utförs och att reparationer planeras och utförs vid skada eller fel.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

 • Sköta gasextraktionsutrustning

  Använda utrustning för syrgas- och kväveutvinning såsom kompressorer, fraktionerande kolonner, värmeväxlare och reningsanläggningar.

 • Hantera gasbehållare

  Hantera gasbehållare på ett säkert sätt och se till att de följer arbetsmiljölagstiftningen.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Säkerställa korrekt gastryck

  Säkerställa nödvändigt, vanligtvis konstant, gastryck som är en del av en maskin eller ett verktyg, t.ex. handbrännare, som används för bearbetning av metallarbetsstycken under metalltillverkningsprocesser.

 • Schemalägga produktion

  Planera produktionen med siktet på maximal lönsamhet samtidigt som företagets nyckeltal bibehålls i fråga om kostnader, kvalitet, service och innovation.

 • Använda utrustning för kemisk analys

  Använda laboratorieutrustning, till exempel utrustning för atomabsorption, pH-mätare och konduktivitetsmätare eller saltspraykammare.

 • Testa renhetsgrad för gas

  Testa renhetsgraden för gas med användning av särskild provningsutrustning.

 • Optimera parametrar för tillverkningsprocesser

  Optimera och upprätthålla produktionsprocessens parametrar såsom flöde, temperatur eller tryck.

 • Sköta kompressormotor

  Sköta gaskompressormotorer genom att starta dem, övervaka gaskompressionsprocessen och utföra mindre underhållsuppgifter.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

Source: Sisyphus ODB