Yrke arbetsledare, hissinstallation

Arbetsledare (hissinstallation) övervakar installation av hissar. De håller reda på arbetsförloppet, tilldelar uppgifter och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Pneumatik

  Tillförsel av trycksatt gas för att producera mekanisk rörelse.

 • Hisstyper

  Olika hisstyper baserat på driftsätt, t.ex. hydrauldrivna hissar. Olika hissystem och -konfigurationer.

 • Hissäkerhetsmekanismer

  Olika mekanismer för att förhindra att en hiss lossnar eller faller fritt. Drift av hissanordningar och säkerhetsbromsmekanismer.

 • Lagstiftning om hissäkerhet

  Lokal lagstiftning om säkerhetsmekanismer, lastningsgränser, hastighetsgränser och installationsförfaranden för hissredskap.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

Färdigheter

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • övervaka konstruktion av hisschakt

  Övervaka byggandet av hisschaktet i en byggnad. Se till att schaktet är rakt och dess konstruktion är felfri för att stödja säker drift av hissen.

 • Leda installation av hiss

  Styra processen där hissen lyfts till hisschaktets topp med hjälp av en lyftkran och sänks ned på stödskenorna. Kommunicera med kranföraren under hissinstallationen för att se till att installationen sker korrekt och säkert.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Testa hissfunktion

  Testa alla funktioner hos en hiss för att säkerställa att den fungerar korrekt och effektivt.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Programmera kontrollanordning för hiss

  Konfigurera hissens kontrollanordning för att säkerställa att hissen fungerar korrekt och drivs effektivt. Ställa in önskat driftläge för en enskild hiss eller en grupp av hissar. Maximera komforten och samtidigt minimera restiden.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

Source: Sisyphus ODB