Yrke arbetsledare, raffinaderi

Arbetsledare (raffinaderi) övervakar personalen, hanterar anläggningar och utrustning, optimerar produktionen och värnar om säkerheten på oljeraffinaderier på daglig basis.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

Färdigheter

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Verifiera oljecirkulation

  Se till att inkommande och utgående material cirkulerar genom rätt mätare; se till att mätare fungerar korrekt.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • övervaka destilleringsprocesser

  Identifiera och rapportera problem eller potentiella risker genom att övervaka instrument, indikatorer och mätare. Inspektera rörledningar, smörja ventiler eller dra åt kopplingar vid behov.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Ställa in kontroller på utrustning

  Manipulera utrustningens styrenheter för att producera erforderliga volymer och erforderlig produktkvalitet. Ta hänsyn till laboratoriets rekommendationer, scheman och provningsresultat.

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Verifiera destilleringssäkerhet

  Inspektera den totala mängden olja i lagringstankar, säkerställa destilleringssäkerheten, säkerställa efterlevnad av lagstadgade bestämmelser.

Source: Sisyphus ODB