Yrke arbetsledare, ställningsbygge

Arbetsledare (ställningsbygge) planerar och övervakar transport, montering, nedmontering och underhåll av byggnadsställningar. De säkrar även byggnadsställningars, stödkonstruktioners, stegars och fendrars säkerhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Byggnadsställningskomponenter

  Olika komponenter som byggnadsställningar utgörs av, deras användningsområden och begränsningar. Varje komponents viktbärande kapacitet och hur komponenterna ska monteras.

Färdigheter

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Planera uppsättning av byggnadsställningar

  Planera uppsättning av en byggnadsställning på grundval av projektets art, miljön och de tillgängliga resurserna. Använda kunskap om byggnadsställningsstandarder samt komponenters och skarvars bärförmåga för att kunna fatta beslut om byggnadskonstruktionens struktur. Utarbeta lämpliga och utförliga anvisningar för uppsättning av byggnadsställningen.

 • Samordna byggarbete

  Samordna arbetet som utförs av flera byggnadsarbetare eller besättningar för att se till att uppgifterna inte stör varandra och att arbetet utförs i tid. Hålla sig uppdaterad om hur de olika besättningarnas arbete fortskrider och uppdatera tidsplanen vid behov.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Tolka 3D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som innefattar tredimensionella illustrationer.

 • Kontrollera byggnadsställningar

  Efter det att byggnadsställningar har byggts kontrollera dem med avseende på säkerhetsnormer, bärighetsegenskaper, draghållfasthet, motståndskraft mot vind, annan yttre påverkan och ergonomi.

 • Arbeta i grupp på byggarbetsplats

  Arbeta som en del av ett team i ett byggprojekt. Kommunicera effektivt, utbyta information med teammedlemmar och rapportera till överordnade. Följ anvisningarna och anpassa dig till förändringar på ett flexibelt sätt.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Kontrollera byggmaterial

  Kontrollera bygg- och anläggningsmaterial för skador, fukt, förluster eller andra problem innan materialet används.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Reagera på händelser i tidskritiska situationer

  Iaktta situationen runt dig och prognostisera. Vara beredd att vidta snabba och lämpliga åtgärder vid oförutsedda händelser.

 • Planera resursfördelning

  Planera framtida behov av olika resurser, t.ex. tid, pengar och särskilda processresurser.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Hantera inkommande byggmaterial

  Ta emot inkommande byggmaterial, hantera transaktionen och föra in materialet i de interna administrationssystem som används.

 • Kontrollera efterlevnad av tidsfrister för byggprojekt

  Planera, schemalägg och övervaka byggprocesserna för att säkerställa att projektet slutförs inom den fastställda tidsfristen.

 • Känna igen tecken på röta i trä

  Kontrollera om ett träelement visar tecken på röta. Fonetiskt inspektera virket genom att testa vilket ljud det avger vid stötar. Kontrollera om det finns visuella tecken på röta.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Tolka 2D-ritningar

  Tolka och förstå planer och ritningar i tillverkningsprocesser som inbegriper representationer i två dimensioner.

 • Använda säkerhetsutrustning vid byggnadsarbete

  Använda skyddsutrustning som skor med stålhätta och skyddsglasögon för att minimera risken för olyckor vid anläggningsjobb och för att minska eventuella skador om en olycka inträffar.

Source: Sisyphus ODB