Yrke arbetsledare, tillverkning, optiska instrument

Arbetsledare (tillverkning av optiska instrument) samordnar, planerar och leder produktionsprocessen för optiska instrument. De ser till att optiskt glas bearbetas korrekt och optisk utrustning monteras i enlighet med specifikationerna. De leder anställda som arbetar på produktionslinjen, övervakar kvaliteten på de monterade varorna samt hanterar kostnads- och resursförvaltning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Hantering av distributionskedja

  Flödet av varor i distributionskedjan, förflyttning och lagring av råvaror, inventering av varor i produktion och färdiga varor från ursprungsorten till förbrukningsplatsen.

Färdigheter

 • Inspektera produktkvaliteten

  Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.

 • övervaka lagernivåer

  Utvärdera hur mycket av lagret som används och avgöra vad som bör beställas.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Planera skift för anställda

  Planera skift för anställda för att säkerställa att alla kundorder slutförs och produktionsplanen följs på ett tillfredsställande sätt.

 • Leda arbete

  Leda och övervaka den underordnade personalens dagliga verksamhet.

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Uppnå produktivitetsmål

  Utarbeta metoder för att fastställa produktivitetsförbättringar, anpassa de mål som ska uppnås och den tid och de resurser som krävs.

 • övervaka maskinaktivitet

  Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Föra register över arbetsprocesser

  Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

Source: Sisyphus ODB